România

1. Instituţiile privind protecţia consumatorilor

1.1. MINISTERUL ESTE RESPONSABIL CU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) coordonează si realizează strategia si politica Guvernului Roman in ceea ce priveşte punerea in aplicare a Protecţiei consumatorului in ţară, prevenind si luptând împotriva practicilor care periclitează viaţa consumatorilor, sănătatea, siguranţa sau interesele economice si estimează eficienta sistemului de supraveghere a pieţei pentru produsele si serviciile furnizate.

Scopul responsabilităţilor ANPC în domeniul protecţiei consumatorilor este:

 • Un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor prin:

a)       Transpunerea Acquis-ului comunitar, elaborarea si promovarea actelor juridice si reglementărilor privind importul şi comercializarea produselor alimentare (incluzând etichetarea) si nealimentare si a serviciilor (inclusiv serviciile de interes general şi serviciile financiare) în vederea asigurării securităţii consumatorilor precum si protejarea interesului economic al acestora.

b)       Consolidarea cooperării cu organele centrale şi administraţia publica locala, inclusiv prin elaborarea de acte normative, precum si dezvoltarea sau, după caz​​,încheierea de acorduri de cooperare;

c)       Dezvoltarea cooperării cu societatea de afaceri în promovarea şi protejarea intereselor consumatorilor;

d)       Dezvoltarea capacităţii administrative ANPC prin creşterea resurselor umane şi consolidarea bazei tehnico-economice.

 • Aplicarea eficientă a normelor de protecţie a consumatorilor prin:

a)       Performanţa acţiunilor de control

o    cu scopul de a garanta siguranţa si/sau cerinţe de conformitate pentru produse şi servicii;

o    cu scopul de a proteja drepturile consumatorului si interesul economic la furnizarea de produse şi servicii, inclusiv servicii de interes public şi a serviciilor financiare.

b)       Rezolvarea reclamaţiilor din partea consumatorilor şi îmbunătăţirea acţiunilor de manipulare si control pentru soluţionarea plângerilor consumatorilor precum si crearea unui cadru legislativ care sa permită mecanisme alternative de soluţionare a diferendelor prin mediere,

c)       Cooperarea cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale si locale, precum şi cu Statele membre sau ţările candidate la UE, în scopul de a efectua acţiuni de investigare,

d)       Cooperare, ca punct naţional de contact pentru schimbul rapid de informaţii cu privire la produse periculoase, cu oficiile sale teritoriale sau alte organe de administraţie centrala sau publica locala, sau cu punctele de contact MS RAPEX.

e)       Exercitarea unor  acţiuni specifice de control privind metalele preţioase in Romania.

f)        Acţionând ca autorităţile competente şi biroul unic de legătură responsabil de aplicarea a Legii nr 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale responsabile pentru aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului

g)       Acţionând ca organ naţional de executare în  acord  cu Regulamentul nr 261/2004 stabilizând  norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în caz de refuz la îmbarcare şi de anulare sau întârzierea prelungita a zborurilor.

 • Consolidarea informării, consilierii si educării consumatorilor prin:

a)       Dezvoltarea  instrumentelor de informare (interviuri radio-TV, articole, seminarii, conferinţe, etc.), precum şi cooperarea cu mass-media pentru acţiuni de avertizare cu privire la produsele sau serviciile periculoase;

b)       Implicarea activa a GMO-urilor (asociaţiile consumatorilor) în procesul decizional, în scopul de a lua decizii cu un impact asupra intereselor lor,

c)       Sprijin şi consiliere pentru asociaţiile de consumatori

Pe lângă  domeniul de aplicare a politicii consumatorilor în UE, ANPC are, de asemenea, ca responsabilităţi principale:

 • Să testeze si sa marcheze metalele preţioase si aliajele lor;
 • Să execute o expertiză a metalelor si a pietrelor preţioase;
 • Să autorizeze persoanele fizice şi juridice, conform legii, cu scopul de a dezvolta operaţiuni cu metale preţioase, aliajele acestora si pietre preţioase,
 • Să aplice schema certificatului procesului Kimberley.

Luând in considerare complexitatea problemelor consumatorilor, ANPC colaborează strâns cu orice alte departamente ale administraţiei publice cu responsabilităţi în domeniul supravegherii pieţei, pe baza unor protocoale specifice.

ANPC se referă la activităţile de supraveghere a pieţei în următoarele domenii:

 • Siguranţa produselor (siguranţa produselor noi, a jucăriilor, imitaţiilor periculoase, brichetelor securizate pentru copii)
 • Siguranţa electrică (LVD), compatibilitatea electromagnetica (EMC), eficienţa energetică (EE), zgomotul aerian emis, competenţa ANPC fiind doar pentru produsele de consum,
 • Interesele economice ale consumatorilor (practicile comerciale neloiale, clauzele contractuale abuzive, vânzarea directa sau de la distanta, contractele la distanţă pentru serviciile financiare, pachetele turistice, compensaţiile şi asistenţa pasagerilor aerieni, indicarea preţului, bunurile de consum şi garanţiile asociate, interdicţiile, creditul de consum, plăţile transfrontaliere în euro, plata serviciilor în cadrul pieţei interne)
 • Numirea, marcarea şi etichetarea produselor textile, încălţămintei, sticlei de cristal, detergenţilor, cosmeticelor;
 • Etichetarea produselor alimentare, indicarea preţurilor, concordanţa produselor alimentare cu parametrii legali sau declaraţi (excluzând contaminatorii, pesticidele, metalele grele) parametrii fizici, chimici si organoleptici, respectarea datei de durabilitate minima, respectarea cantităţii nete declarate si a limitelor admisibile menţionate in normele juridice cu privire la depozitare, cerinţele de comercializare si transport (temperatură etc.), publicitatea produselor alimentare, informarea şi educarea consumatorilor cu privire la siguranţa produselor alimentare şi soluţionarea reclamaţiilor consumatorilor.
 • Etichetarea GMO-urilor (organismelor modificate genetic) şi a alimentelor noi introduse pe piaţă, incluzând concordanţa cu parametrii legali sau declaraţi, publicitatea, soluţionarea reclamaţiilor consumatorilor, informarea si educarea.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)

Adresa : Bd Aviatorilor 72, sector 1, RO-011865 Bucureşti

Telefon: +40 21 312 12 75

Număr gratuit pentru reclamaţiile consumatorilor: 0800 080 999

Fax: +40 21 314 34 62

Website: http://www.anpc.gov.ro

1.2. INSTITUŢIILE PUBLICE

ANPC este organismul responsabil de punerea în aplicare a normelor privind siguranţa generală a produselor şi a intereselor economice ale consumatorilor, incluzând anumite servicii financiare (credite de consum, contracte la distanţă pentru servicii financiare, plăţile transfrontaliere în euro).

ANPC are 825 de locuri pentru personalul său, incluzând 136 de specialişti care lucrează la sediul central. In cele 42 de oficii teritoriale (numite comisariate) pentru protecţia consumatorilor, subordonate celor 12 birouri regionale (numite comisariate), un număr de 689 salariaţi (numiţi comisari) – personal cu 4-5 ani de învăţământ universitar – desfăşoară activităţi de monitorizare şi control.

Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)

Adresa: Bd. Aviatorilor N°72, sector 1, RO-011865 Bucureşti

Telefon: + 40 21 312 12 75

Fax: + 40 21 314 34 62

Pentru detalii despre punctele de contact ale celor 42 Comisariate teritoriale pentru Protecţia Consumatorilor şi cele 12 Comisariate regionale accesaţi pagina web: http://www.anpc.gov.ro

Atributele semnificative ale ANPC si ale Comisariatelor teritoriale pentru protecţia consumatorilor:

1.       de a supraveghea, astfel încât sa fie respectate prevederile legale în domeniul protecţiei consumatorilor privind siguranţa produselor şi serviciilor destinate populaţiei şi să apere drepturile legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă, (pentru producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii precum şi în vămi); Comisarii ANPC pot avea acces  în locurile în care produsele sunt fabricate, depozitate sau comercializate sau în locurile în care sunt efectuate serviciile, inclusiv accesul la documentele referitoare la acestea.

2.       de a verifica încălcările şi să adopte măsurile legale pentru limitarea consecinţelor din procesul de fabricaţie, import, comerţ sau livrare gratuita sau de performanţă a unor produse sau servicii care nu respectă prevederile legale cu privire la domeniul de activitate ANPC prin aplicarea principalelor sancţiuni complementare în conformitate cu legislaţia, să informeze organele penale de cate ori se înregistrează încălcări ale legii.

3.       de a coordona schimbul rapid de informaţii cu autorităţile naţionale sau internaţionale competente  în ceea ce priveşte produsele şi serviciile care prezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor şi siguranţa acestora; ANPC fiind desemnat ca punct naţional de contact pentru sistemul RAPEX;

4.       de a informa organele de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, pe baza constatărilor personale şi pe baza informaţiilor primite de la organismele non-guvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformitatea produselor şi serviciilor oferite consumatorilor; De asemenea, ANPC poate propune îmbunătăţirea sau emiterea de noi acte juridice in domeniul protecţiei consumatorilor;

5.       de a primi şi de a rezolva plângeri din partea consumatorilor, asociaţiilor de consumatori sau, după caz​​, a le transmite altor organisme competente, să fie rezolvate în conformitate cu legislaţia;

6.       de a efectua analize şi teste în laboratoarele acreditate, în laboratoare proprii sau stabilite;

7.       să dezvolte activităţi de informare a consumatorilor, consultare şi educare; de a informa permanent consumatorii despre produsele si serviciile care prezintă riscuri pentru sănătatea şi siguranţa acestora sau care ar putea afecta interesele economice;

8.       de a oferi consultanţă de specialitate in domeniul protecţiei consumatorilor pentru persoanele juridice;

9.       de a autoriza operaţiuni cu metale preţioase, aliajele acestora şi cu pietre preţioase;

10.    de a stabili şi de a aproba mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau comercianţi in funcţie de caz, pe baza de tarife proprii, şi, de asemenea, marca proprie de certificare;

11.    de a efectua expertize asupra metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase, potrivit legii.

 • Autoritatea Naţionala a Vămilor, pentru produsele importate:

Adresa 13, Strada Matei Millo, sector 1, RO-010144 Bucureşti

Website: http://www.customs.ro

 • Autoritatea Naţionala pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii (ANCOM) pentru toate serviciile de radio-comunicaţii destinate consumatorilor Adresa: 2, Strada Delea Noua, Sector 3, RO-030925 Bucureşti

Website: http://www.anrcti.ro/

 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinara si pentru Siguranţa Alimentelor – pentru produsele alimentare şi alimentele de origine animală

Adresa: 1B, Strada Negustori, sector 2, RO-023951 Bucureşti

Website: http://www.ansvsa.ro/

 • Ministerul Sănătăţii – pentru serviciile de sănătate

Adresa: 1-3, Strada Cristian Popişteanu, sector 1, RO-010024 Bucureşti

Website: http://www.ms.ro/

 • Inspectoratul Munci – pentru produsele care trec de la sectorul industrial către sectorul consumatorilor

Adresa: 14, Strada Matei Voievod, Sector 2, RO-021455 Bucureşti

Website: http://www.inspectmun.ro/

 • Ministerul Turismului – pentru servicii de voiaj

Adresa: 38, Strada Dinicu Golescu, Sector 1, RO-010873 Bucureşti

Website: www.turism.gov.ro

 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – pentru drepturile pasagerilor

Adresa: 38, Strada Dinicu Golescu, Sector 1, RO-010873 Bucureşti

Website: http://www.mt.ro/index.html

 • Ministerul Economiei – pentru jucării, textile, cosmetice, produse de sticla si cristal

Adresa: 152, Strada Victoriei, Sector 1, RO-010096 Bucureşti

Website: http://www.minind.ro/

În domeniul protecţiei consumatorilor, în România nu există organizaţii de cercetare finanţate din fonduri publice.

1.3. ORGANIZAŢIILE NAŢIONALE ALE CONSUMATORILOR

Asociaţiile de consumatori întreprind acţiuni de educare si informare a consumatorilor şi asigura reprezentarea intereselor consumatorilor în organele consultative organizate la nivel central şi la nivel local. Acestea pot introduce, de asemenea, acţiuni în justiţie pentru apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor si a intereselor.

Numele si membrii organizaţiei Adresa poştala Site-ul (dacă este disponibil)

şi activităţile principale

Persoana principala de contact Date generale de contact
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România

(APC România)

32-34,

Nicolae

Bălcescu,et.

4, ap. 16, Sector 1,

RO-010055

Bucureşti

www.apcromania.ro

Culoar pentru îmbunătăţirea nivelului de protecţie a consumatorului, punerea in aplicare a drepturilor acestora precum si informarea si educarea lor.

Consolidarea transparenţei metodelor de producţie şi a calităţii produselor şi serviciilor oferite pe piaţă.

Informarea consumatorilor cu privire la caracteristicile principale ale produselor şi

servicii oferite pe piaţă.

Educarea consumatorilor cu privire la drepturile lor.

Sfătuirea consumatorilor cu privire la rezolvarea unor probleme specifice.

Crearea unor şanse egale pentru toţi consumatorii

Costel Stanciu Telefon: +4013110243

Fax: +401 311 02 43

E-mail: office@apcromania.ro

1.4. CONSILIILE/ ADUNARILE  NAŢIONALE  ALE ORGANIZAŢIILOR CONSUMATORILOR SI ALE ALTOR PARŢI INTERESATE

Consiliile Consultative pentru Protecţia Consumatorilor (înfiinţate în 1994), hotărăsc împreună cu Instituţia Prefectului din cele 42 de judeţe din Romania şi cu întrunirile reprezentative ale autorităţilor de stat şi asociaţiile de consumatori la nivel regional, asigura cadrul organizatoric si informaţional necesar pentru a stabili şi a pune în aplicare politica de protecţie a consumatorilor, precum şi de a armoniza  acţiunile întreprinse de către organele administraţiei publice şi de organizaţia nonguvernamentala din acest domeniu.

1.5. MIJLOC DE INFORMARE  PENTRU CONSUMATORI

Conso Media Group – o companie privată care gestionează portalul financiar http://www.conso.ro destinat pentru a compara on-line diferite produse financiare pentru consumatori.

Adresa: Spl. Independentei nr. 56b, ap.. 1, Sector 5, RO-050085 Bucureşti

E-mail: office@conso.ro

1.6. ORGANISME COMPETENTE PENTRU CĂILE DE ATAC: INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI ŞI MODALITĂŢI EXTERNE DE REZOLVARE A DISPUTELOR (ADR)

În general, reclamaţiile consumatorilor sunt rezolvate prin proceduri administrative. Consumatorul poate adresa o plângere la ANPC sau la Comisariatele Teritoriale pentru Protecţia Consumatorilor. Pe durata unei perioade de 30 de zile de la data plângerii, comisarii ANPC trebuie să analizeze si sa o rezolve. În cazul în care plângerea este întemeiată, comisarii iau măsuri în conformitate cu normele juridice, inclusiv despăgubire sau reparaţie pentru neconformitatea produsului sau a serviciului, în urma plângerii consumatorilor. În cazul în care plângerea este considerată ca fiind neîntemeiata potrivit legii, motivele vor fi comunicate oficial de ANPC sau de Comisariatele Teritoriale pentru Protecţia Consumatorului.

În cazul în care operatorul economic sau consumatorul nu este satisfăcut de decizia ANPC, el poate apela la Curtea de Justiţie. În ceea ce priveşte conţinutul, instanţa poate fi:

 • Curtea Administrativă, în cazul în care o decizie este atacată,
 • instanţa de jurisdicţie generală, privind o reclamaţie a unui individ.

Medierea, ca alternativă la sistemul judiciar, a fost introdusă în conformitate cu legea nr. 192/2006 (RO O.J. 441/22.05.2006) privind medierea în conţinutul civil şi profesia de mediator, eliberata de Ministerul Justiţiei. O metoda extra-judiciară pentru rezolvarea reclamaţiilor consumatorilor va fi promovata în cadrul acestui sistem de mediere. (http://medierea.ro/ ).

1.7. CENTRUL EUROPEAN AL CONSUMATORILOR

La 1 ianuarie 2008, Centrul European al Consumatorilor România a aderat la ECC Net, pentru a ajuta cetăţenii UE în problemele legate de achiziţiile transfrontaliere. ECC România ajută cu astfel de întrebări şi orice alte probleme pe care consumatorii le pot avea în Europa, atunci când fac cumpărături într-o altă ţară.

E-mail: office@eccromania.ro

Website: www.eccromania.ro

1.8. AUTO SAU CO-REGLEMENTAREA

În anul 2009 a fost pus în practică un cod de conduită în domeniu de scanare. Acest cod stabileşte o informare corectă a consumatorilor, adică să aibă acelaşi preţ la casa de marcat şi pe raft.

2. Politicile de consum

2.1. LEGISLATIA PROTECŢIEI CONSUMATORILOR

O strategie in domeniul protecţiei consumatorilor, pentru perioada 2009-2012, va fi definită până la sfârşitul anului 2009.

Hotărârea de Guvern nr. 1102/02.10.2002 (RO. O.J. 758/17.10.2002) privind normele juridice privind plasarea pe piaţă a echipamentelor pentru distracţie, se referă la condiţiile pentru introducerea pe piaţă a utilajelor de agrement si recreere (orice echipamente, instalaţii sau dispozitive propulsate de mişcarea umana sau de greutate, de electricitate, pneumatice, hidraulice, mecanice sau orice alte surse de energie, într-un loc temporar sau definitiv, destinate distracţiei, jocului sau de recreere pentru persoane fizice) şi echipamente pentru zonele de joacă  (echipamente pentru distracţie şi de recreere, menite a fi utilizate în special de către copii, exclusiv propulsate de greutatea umană sau forţa umana si destinate a fi utilizate in zone de distracţie/recreere temporare sau definitive. Decizia include cerinţele privind siguranţa, informarea consumatorilor (avertismente şi inscripţii), întreţinerea şi protecţia echipamentelor, precum şi analize evaluatoare a riscurilor şi a licenţei de funcţionare necesare pentru echipament. Nereuşita de a se conforma cu dispoziţiile decizii înseamnă infracţiune şi va fi penalizat cu amenzi şi, în funcţie de circumstanţe, oprirea temporară a furnizării de servicii până când neregulile sunt remediate. Sancţiuni pentru încălcările care afectează sănătatea, siguranţei, viaţa consumatorilor, sau a intereselor economice s-au stabilit în funcţie de specificul legislaţiei şi constau, în general, în amenzi administrative, în cazul în care nu face obiectul contravenţiei din Codul Penal. Comisarii ANPC pot dispune, de asemenea, după caz​​, de măsuri complementare, şi anume oprirea temporara sau definitiva a comercializării.

http://www.anpc.gov.ro/anpc/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=38

o    Produse non-alimentare

http://www.anpc.gov.ro/anpc/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=39

o    Servicii:

http://www.anpc.gov.ro/anpc/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=40

2.2. ORGANIZAŢIILE CONSUMATORILOR

Asociaţiile consumatorilor înseamnă orice organizaţie non-guvernamentală înregistrată în conformitate cu legea, fără intenţia de a obţine profit pentru membrii săi, având ca ţinta unica apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor săi sau ale consumatorilor în general.

Persoanele fizice şi juridice care intenţionează să dezvolte activităţi de interes general ori în interesul unor colectivităţi sau, după caz​​, în interesul lor particular, non-patrimonial,  pot constitui asociaţii în conformitate cu Legea nr. 246/2005 care a aprobat Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii.

Asociaţiile trebuie să fie constituite de minim 3 persoane care, pe baza unui acord reciproc, pun împreună şi fără dreptul de a lua înapoi materialele lor de contribuţie, cunoştinţe şi lucrează în scopul de a efectua activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor particular, non-patrimonial.

În conformitate cu normele româneşti (Ordonanţa de Guvern nr. 21/1992 – actualizată), de protecţie a consumatorilor, asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au drepturile:

 • De a obţine sprijinul logistic al administraţiei publice centrale şi locale, în scopul de a-şi îndeplini scopurile,
 • De a fi acordate subvenţii de la bugetul de administraţie de stat şi local,
 • De a solicita autorităţilor competente să ia măsuri în scopul de a opri producţia sau de a retrage de pe piaţă produsele şi serviciile care nu ating nivelul calitativ prevăzut sau stabilit de lege sau care pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorului.
 • De a solicita operatorilor economici să producă bunuri şi să presteze servicii în circumstanţe speciale, în scopul de a satisface nevoile consumatorilor cu handicap sau în vârstă,
 • De a se consulta cu privire la elaborarea de standarde sau specificaţii care definesc caracteristicile tehnice si calitative ale produselor şi serviciilor destinate consumatorilor,
 • De a solicita şi obţine informaţii cu privire la preţul şi specificaţiile de calitate a produselor sau serviciilor, care ar trebui să ii ajute să decidă dacă să cumpere acel produs sau serviciu sau nu,
 • De a informa publicul larg prin intermediul mass-media cu privire la nerespectarea specificaţiilor de calitate a produselor şi serviciilor şi consecinţele lor nocive pentru consumatori,
 • De a introduce acţiuni juridice de apărare a drepturilor membrilor şi a intereselor legitime,
 • De a solicita ca laboratoarele acreditate sa efectueze analize şi teste pe produsele destinate consumatorilor, şi a apoi să publice rezultatele,
 • De a iniţia propriile acţiuni, cu scopul de a identifica cazurile în care comercianţii nu respecta drepturile consumatorilor”, aşa cum este prevăzut de lege, şi să aducă la cunoştinţă, printr-o procedură de urgenţă, organele de specialitate ale administraţiei publice competente în domeniul protecţiei consumatorilor.

Acţiunile legale instituite de către asociaţiile de consumatori împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor sunt scutite de taxa de timbru.

Asociaţiile de consumatori pot fi parteneri sociali, având dreptul de a fi reprezentate în Consiliile consultative implicate în protecţia consumatorilor, în care organele administraţiei publice sunt reprezentate, cu condiţia ca acestea să îndeplinească prevederile legale.

Potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 21/1992 (actualizată), privind protecţia consumatorilor: Centrele consultative si de informare pot fi organizate ca birouri ale asociaţiilor de consumatori şi pot dezvolta  fără cost o schimbare a activităţilor în interesul consumatorilor, constând în informare, recomandări şi sfaturi cu privire la întrebările referitoare la achiziţionarea unui produs sau serviciu. Sumele primite de la bugetul de stat, cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, se utilizează exclusiv cu scopul de a configura şi rula centre de consultanţă şi informare.

In acest context, putem menţiona că Centrul consultativ si de informare pentru consumatorii din Bucureşti înfiinţat în anul 2000 de către Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România, a primit următorul sprijin financiar la bugetul ANPC pentru perioada 2000-2007:

 • 200 milioane ROL, pentru anul 2000
 • 284 milioane ROL, pentru anul 2001
 • 400 milioane ROL, pentru anul 2002
 • 500 milioane ROL, pentru anul 2003
 • 600 milioane ROL, pentru anul 2004
 • 110 000 RON, pentru anul 2005 (1 RON = 10000 ROL).
 • 140 000 RON, pentru anul 2006
 • 170 000 RON, pentru anul 2007 (≈ 45 000 EURO)
 • 130 000 RON, pentru anul 2008 (≈ 34 000 EURO)

În conformitate cu “Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţare acţiunilor Comunitaţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 – 2007”, ratificat prin Legea 105/03.05.2005 (România O.J. 393/10.05.2005), contribuţia financiară plătită de către ANPC la bugetul general al Uniunii Europene, atinge 112.327  euro pentru 2005 şi 115.260 euro pentru anul 2006. Acest sprijin a permis Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România (organizaţie neguvernamentală a consumatorilor) să participe la programe finanţate de UE.

În anul 2008, ANPC a oferit 132 000 RON pentru co-finanţare europeană a Centrului European al Consumatorilor din România. În 2009, ANPC a oferit 60500 EURO pentru co-finanţare Centrului European al Consumatorilor din România. Începând cu anul 2008, înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consiliere si informare pentru consumatori, precum şi sursele de finanţare sunt stabilite prin hotărârea Guvernului. Procedura de stabilire a criteriilor de evaluare şi selecţie pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul de stat a fost de asemenea definita printr-un ordin ANPC.

2.3. SANCŢIONAREA/ DESPAGUBIREA

ANPC este organul de executare în privinţa drepturilor consumatorilor, inclusiv privind măsurile de siguranţă şi nesiguranţă. A se vedea secţiunea 1.2.

Conform Ordonanţei Guvernului nr 21/1992 privind protecţia consumatorilor, după îmbunătăţire, drepturile fundamentale ale consumatorilor sunt:

a) Sa fie protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau un serviciu care poate dauna vieţii, sănătăţii şi siguranţei sau să afecteze drepturile sau interesele legitime;

b) Sa fie informaţi in totalitate şi precis despre caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât deciziile care vor fi adoptate în acest sens, să fie cele mai potrivite nevoilor lor şi, de asemenea, să fie educaţi în calitate de consumatori;

c) Sa aibă acces la pieţele care asigura o gama larga de produse si servicii de calitate;

d) Sa obţină despăgubiri pentru prejudiciile generate de lipsa sau de calitatea produselor si serviciilor, folosind în acest scop  mijloacele prevăzute de lege;

e) Sa formeze asociaţii pentru protecţia consumatorilor în scopul apărării intereselor lor.

Consumatorii au dreptul de a solicita vânzătorilor sa repare sau sa înlocuiască gratuit produsele si serviciile furnizate şi să ceară despăgubiri pentru deficienţele constatate in cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate. După expirarea acestui termen, consumatorii pot solicita ca produsele care nu pot fi utilizate în conformitate cu scopul propus din cauza unor defecte ascunse care au apărut în timpul duratei de viaţă utila a produselor, să fie remediate sau să fie înlocuite. Vânzătorul va efectua toate operaţiunile necesare pentru a pune din nou în funcţiune, pentru a înlocui produsele sau pentru a remedia serviciile în perioada de garanţie sau de valabilitate, datorita defectelor latente care au devenit evidente în cadrul duratei de viaţă utilă a produselor sau din cauza transportului, manipulării şi operaţiunilor de inspecţie, dezmembrare, asamblarea şi ambalarea; vânzătorul este de asemenea răspunzător pentru toate cheltuielile care apar odată cu aceste deficienţe, cazuri care nu scutesc de răspundere pe producător în relaţia sa cu vânzătorul.

Repararea: rambursarea preţului plătit sau înlocuirea produsului cumpărat sau a serviciului se efectuează de către vânzător imediat după stabilirea imposibilităţii de utilizare, în cazul în care stricăciunea nu se datorează consumatorului.

Consumator poate intenta proces in instanţă, cu scopul de a solicita despăgubiri în conformitate cu termenii contractului sau a dispoziţiilor legale sau în cazul reparării sau  înlocuirii produselor necorespunzătoare sau a serviciilor.

ANPC efectuează acţiuni de control şi supraveghere în ceea ce priveşte produsele alimentare, produsele nealimentare şi serviciile, inclusiv serviciile de utilităţi publice şi serviciile financiare.

ANPC comunica Institutului Naţional de Statistică următorii indicatori:

 • Numărul de acţiuni de inspecţie
 • Valoarea bunuri şi servicii verificate care nu sunt in conformitate cu standardele: valoarea totală a bunurilor şi servicii verificate care nu sunt in conformitate cu standardele şi valoarea mărfurilor şi servicii verificate ce sunt importate din lumea a treia si nu sunt in conformitate cu standardele.
 • Valoarea totală a sancţiunilor aplicate
 • Valoarea totală a plăţii la bugetul de stat acumulata din sancţiuni: Valoarea sancţiunilor încasate şi valoarea sancţiunilor trimise organismelor financiare de executare.

Sancţiunile pentru încălcările ce afectează sănătatea, siguranţa, viaţa sau interesele economice ale consumatorilor au fost stabilite în conformitate cu legislaţia specifică şi constau  în general din amenzi administrative, în cazul în care contravenţia nu este supusă Codului  Penal. Comisarii ANPC pot de asemenea evalua, după caz​​, măsuri complementare, şi anume oprirea temporara sau definitiva a comercializării.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului 1553/2004 (România O.J.  902 / 5 octombrie 2004, (http://legislatie.just.ro) privind hotărârea judecătorească pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor, în cazul în care interesele colective ale consumatorilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt afectaţi de încălcarea originara din România sau autorul acestor încălcări are sediul în România, entităţile calificate din acel stat pot face apel la autorităţile competente din România, în scopul de a primi şi de a rezolva plângerile.

Înainte de a se adresa autorităţii competente cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor si care au scopul de a pune la punct măsurile necesare pentru a opri încălcarea dreptului comunitar, entitate calificată dintr-un stat membru se va adresa persoanei responsabile pentru încălcare, precum şi la entitate calificată din România, pentru încetarea încălcării. În cazul în care încetarea încălcării nu se obţine în termen de 14 zile de la cererea este primita,  entitatea a cărui interes colectiv a fost afectat se va adresa autorităţii competente cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor. Plângerile trebuie să fie însoţită de lista entităţilor calificate din acel stat cu scopul de a demonstra capacitatea lor de a se adresa autorităţilor competente.

Lista normelor legale naţionale care intră sub incidenţa actului juridic naţional privind dispoziţiile pentru  protejarea intereselor consumatorilor

Lista directivelor care intră sub incidenţa articolului 1 din Directiva 98/27/CE privind dispoziţiile pentru protecţia intereselor consumatorilor Lista normelor legale naţionale care intră sub incidenţa actului juridic naţional privind dispoziţiile pentru  protecţia intereselor consumatorilor
Acte juridice

http://legislatie.just.ro

Autorităţile competente şi pagina de internet pentru datele de contact
Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale incorecte Legea nr. 363/2007 (actualizată) privind practicile comerciale incorecte şi armonizare reglementarilor cu legislaţia europeana privind protecţia consumatorilor Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor www.anpc.gov.ro
Directiva 85/577/CEE a Consiliului privind protecţia consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale Ordonanţa de Guvern nr. 106/1999 privind contractele de încheiate in afara spaţiilor comerciale aprobata prin legea nr. 60/2002 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor www.anpc.gov.ro
Directiva 87/102/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte creditul de consum Legea nr. 289/2004 (actualizată) privind regimul juridice al contractele de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor www.anpc.gov.ro

Banca Naţionala a României  www.bnro.ro

Alte autorităţi competente prevăzute prin lege

Directiva 89/552/CEE a consiliului privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte  administrative în cadrul statele membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune Legea nr. 504/2002 (actualizată) a  audiovizualului Autoritatea Naţională pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii

www.anrcti.ro

Consiliul Naţional al Audiovizualului

www.cna.ro

Directiva 90/314/CEE a Consiliului privind pachetele de servicii pentru calatorii, vacanţe şi ciruite Ordonanţa de Guvern nr. 107/1999 (actualizată) privind pachetul de servicii turistice Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor www.anpc.gov.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

www.turism.gov.ro

Directiva 92/28/CEE a Consiliului privind publicitatea pentru medicamentele de uz uman Legea nr. 95/2006 (actualizată) privind reforma in domeniul sănătăţii Ministerul Sănătăţii

http://www.ms.ro/

Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii Legea nr. 193/2000 (actualizată) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi si consumatori Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor www.anpc.gov.ro

Autorităţile Administraţiei Publice Locale

Directiva 94/47/CE a Consiliului privind protecţia dobânditorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe durată limitată a bunurilor imobile Legea nr. 282/2004 privind protecţia dobânditorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe durată limitată a bunurilor imobile Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor www.anpc.gov.ro
Directiva 97/7/CE privind protecţia consumatorilor în cazul contractelor la distanţă Ordonanţa de Guvern nr. 130/2000 (actualizată) privind sistemul juridic în ceea ce priveşte contractele de vânzare la distanţă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor www.anpc.gov.ro
Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe Legea nr. 449/2003 (actualizată) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor www.anpc.gov.ro
Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (“Directiva privind comerţul electronic”) Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic; a fost modificată prin Legea nr. 161/2003 Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale www.mcsi.ro

Ministerul Administraţiei şi Internelor

www.mai.gov.ro

Directiva 2002/65/CE privind comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum şi de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului şi a Directivelor 97/7/CE şi 98/27/CE Ordonanţa de Guvern nr. 85/2004 (actualizată) privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă pentru serviciile financiare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor www.anpc.gov.ro

2.4. INFORMARE ŞI EDUCARE

ANPC dezvoltă anual:

 • activităţi permanente de informare a consumatorilor (din 2001) constând în articole în mass-media, comunicate de presă, conferinţe de presă,
 • în perioada 30 noiembrie 2008 – 30 noiembrie 2009, ANPC pune în aplicare Proiectul Phare RO 2006/018 – 147.05.01 “Asistenţa in întărirea mişcării consumatoriste in România”, care include o campanie naţionala de informare a consumatorilor şi publicarea de ghiduri pentru consumatori.
 • un concurs naţional anual privind aspecte legate de protecţia consumatorilor organizat în liceele economice (din 2003)
 • Mini-cartierul general “Malul mării” (din 2001) şi “Iarna” (din 2005), în scopul de a dezvolta, de a controla acţiuni si de a informa în zonele turistice.

2.5.     COLECTAREA DE INFORMAŢII / CERCETAREA

Din iunie 2009 ANPC are un nou sistem IT de colectare, la nivel naţional, de informaţii relevante cu privire la numărul de reclamaţii, numărul de inspecţii, etc.

By o9admin