A A
RSS


Servicii de leasing, contractul de leasing

Mon, Nov 23, 2009

Servicii financiare

SERVICII DE LEASING

LEASING – operaţiunea prin care o parte denumită LOCATOR,transmite celeilalte părţi, denumită UTILIZATOR, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing (redevenţă), dreptul de posesiune şi folosinţă al unui bun al cărui proprietar rămâne pentru o perioadă determinată de timp.

Cadrul Legal

Ordonanţa 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţilede leasing cu modificările şi completările ulterioare.    Legea 90/1998 pentru aprobarea OG 51/1997, privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.

CONTRACTUL DE LEASING TREBUIE SĂ CUPRINDĂ, PE LÂNGĂ PĂRŢILE CONTRACTANTE, CEL PUŢIN URMĂTOARELE ELEMENTE:
a) clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operaţional;
b) denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing şi caracteristicile de identificare a acestuia;
c) valoarea ratelor de leasing şi termenul de pată a acestora;
d) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
e) clauza privind obligaţia asigurării bunului;
f) valoarea totală a contractului de leasing.

Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute mai sus, următoarele:
a) valoarea de intrare a bunului;
b) valoarea reziduală a bunului convenită de părţi, când este cazul;
c) valoarea avansului;
d) rata de leasing.

Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an.

OBLIGAŢII PENTRU LOCATOR / FINANŢATOR
a) să respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri, potrivit intereselor sale;
b) să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/ utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta sau, după caz, să dobândească dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator;
c) să încheie contractul de leasing cu locatarul/utilizatorul şi să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, drepturile ce derivă din contract, cu excepţia dreptului de dispoziţie, iar în cazul programelor pentru calculator, să transmită dreptul de utilizare asupra programelor pentru calculator către locatar/utilizator, fără a-şi mai putea exercita acest drept pe perioada derulării contractului de leasing;
d) să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing, fără a schimba natura leasingului, ori de a înceta raporturile contractuale;
e) să îi garanteze locatarului/utilizatorului folosinţa liniştită a bunului, în condiţiile în care acesta a respectat toate
clauzele contractuale;
f)  să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing, dacă prin contractul de leasing părţile nu au convenit altfel.

OBLIGAŢII PENTRU LOCATAR/UTILIZATOR
a) să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul şi în condiţiile de livrare agreate cu furnizorul;
b) să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze;
c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing decât cu acordul finanţatorului;
d) să achite toate sumele conform contractului de leasing – rate de leasing, asigurări, impozite, taxe – în cuantumul şi la termenele menţionate în contract;
e) să suporte cheltuielile de întreţinere precum şi orice alte cheltuieli aferente bunului său din contractul de leasing;
f)  să îşi asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare, totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului utilizat direct sau prin prepuşii săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarieriii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea plăţilor cu titlu de rată de leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing;
g) să permită locatorului/finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
h) să îl informeze pe locator/finanţator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venită din partea unui terţ;
i) să nu aducă modificări bunului şi să nu schimbe locul declarat în contract fără acordul locatorului/finanţatorului;
j) să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.

ZECE PRINCIPII FUNDAMENTALE 1. CUMPĂRĂ CE DOREŞTI, DE UNDE DOREŞTI.  2. DACĂ NU FUNCŢIONEAZĂ, RETURNEAZĂ-L.  3. STANDARDE RIDICATE PENTRU ALIMENTE ŞI BUNURILE  DESTINATE CONSUMATORILOR.   4. ŞTII CE MĂNÂNCI.   5. CONTRACTELE TREBUIE SĂ FIE CORECTE PENTRU CONSUMATORI.   6. UNEORI CONSUMATORII SE POT RĂZGÂNDI.   7. ESTE MAI UŞOR SĂ COMPARI PREŢURILE.   8. CONSUMATORII NU TREBUIE SĂ FIE INDUŞI ÎN EROARE.   9. PROTECŢIE ÎN TIMPUL VACANŢELOR. 10. SOLUŢIONARE EFICIENTĂ A LITIGIILOR TRANSFRONTALIERE.

Pentru mai multe informaţii:
www.protectia-consumatorilor.ro
www.dolceta.eu
www.infoeuropa.ro
www.bnr.ro
www.birouldecredit.ro

CE NU TREBUIE SĂ FACI CÂND AI DATORII:– Nu te ascunde după deget! Nu te face că nu vezi cum îţi cresc datoriile şi nu le ignora – ele nu vor dispărea de la sine, iar situaţia va deveni din ce în ce mai dramatică. – Nu lăsa nedeschise plicurile cu facturi sau extrase de cont! – Nu încerca să împrumuţi şi mai mulţi bani ca să îţi plăteşti toate datoriile, fără să te consulţi mai întâi cu un consilier financiar.

CE TREBUIE SĂ FACI CÂND AI DATORII:
– Cere sfaturi şi ajutor înainte ca situaţia să scape de sub control. Există organizaţii de caritate sau organizaţii ale consumatorilor, care te pot ajuta.
– Menţine o relaţie buna cu finanţatorul. Înţelege că majoritatea creditorilor sunt dispuşi să discute cu tine despre problemele pe care le ai şi sunt pregătiţi să accepte un plan realist de plată a datoriei.
– Acţionează! Ia legătura cât mai curând cu cei cărora le eşti dator. Cu cât află mai repede problema, cu atât ai şanse mai mari să te înţeleagă şi să găsiţi împreună o cale de returnare a datoriilor.