AI GRIJĂ CE SEMNEZI! – Contractele

Citeşte totul cu atenţie!
Nu îl semna imediat!
Fii atent la rândurile tipărite la dimensiune redusă.

Conţinutul contractului
În general, cele două părţi pot stabili clauzele pe care le doresc să apară în contract. Totuşi, contractul trebuie să respecte câteva prevederi obligatorii şi să nu fie contrar ordinii publice şi moralei. Prevederile obligatorii sunt reguli care vizează protejarea drepturilor legale esenţiale ale consumatorilor. Prin urmare, un contract nu poate încerca să restrângă sau să înlăture drepturile legale ale consumatorilor ori să includă o clauză abuzivă.
Ordinea publică şi morala protejează intersele principale ale comunităţii şi / sau ordinea economică sau morală a societăţii (protecţia intereselor generale). Un contract nu poate fi bazat pe activităţi ilegale. Dacă aceste reguli nu sunt respectate, contractul poate fi anulat – parţial sau în totalitate.
Ca o regulă generală, consumatorul acceptă condiţiile aşa cum sunt impuse de cealaltă parte.
Pentru a face lucrurile mai simple, marea majoritatea agenţilor economici utilizează condiţii generale deja redactate aplicabile tuturor contractelor lor. Atunci când ajungi la o înţelegere cu aceştia, tu devii automat subiectul acelor condiţii. Citeşte-le cu atenţie şi verifică dacă se potrivesc cu ceea ce s-a stabilit.
În anumite sectoare, există contracte standard pentru un sector întreg.
Dacă intenţionezi să foloseşti produsul sau serviciul pentru un anumit scop, trebuie să comunici celeilalte părţi astfel încât această utilizare să fie luată în considerare şi inclusă în contract.
Respectarea drepturilor fiecăruia
Ambele părţi trebuie să lucreze îndeaproape în timpul derulării contractului. Agentul economic trebuie să îţi ofere informaţii complete şi relevante referitoare la caracteristicile produsului sau serviciului, precum şi la condiţiile vânzării.
În acelaşi sens, dacă agentul economic nu îşi respectă obligaţiile trebuie să îl informezi pentru a lua măsuri rapide în scopul limitării pagubelor.
Cele două părţi ale înţelegerii, sunt obligate să respecte toate clauzele existente în contract. Cu excepţia câtorva cazuri, toate clauzele sunt  obligatorii, inclusiv condiţiile generale de la sfârşitul documentelor şi cele
tipărite la o  dimensiune mică.
Acesta este cunoscut ca principiul obligativităţii contractului între părţi.
Odată ce ai semnat un contract, eşti obligat şi nu te mai poţi răzgândi, exceptând câteva cazuri. Pentru asta, nu trebuie să semnezi niciodată un contract fără să-l citeşti în întregime şi cu mare atenţie. Dacă este nevoie, poţi cere o copie pentru a-l citi acasă, în linişte.

CLAUZELE ABUZIVE
Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:
a) dau dreptul comerciantului de a modifica, în mod unilateral, clauzele contractuale, fără a avea un motiv specificat în contract şi acceptat de consumator prin semnarea acestuia;
b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;
c) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în situaţiile în care comerciantul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;
d) dau dreptul comerciantului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada limită la care acesta putea să îşi
exprime opţiunea a fost insuficientă;
e) dau dreptul comerciantului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;
f) dau dreptul comerciantului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;
g) dau dreptul exclusiv comerciantului să interpreteze clauzele contractuale;
h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care comerciantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;
i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant;
j) restrâng sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul, în cazurile în care:
– comerciantul a modificat unilateral clauzele menţionate la lit. e);
– comerciantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;
k) exclud sau limitează răspunderea legală a comerciantului în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor şi serviciilor;
l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;
m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;
n) dau dreptul comerciantului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane – agent, mandatar etc.-, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;
o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către comerciant cu o creanţă pe care el ar aveao asupra comerciantului;
p) permit stabilirea preţului la livrare sau creşterea preţului la livrare, faţă de cel stabilit la încheierea contractului, în măsura în care nu se dă dreptul consumatorului de a rezilia contractul când consideră că preţul este prea mare faţă de cel stabilit iniţial;
r) permit comerciantului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către comerciant;
s) dau dreptul comerciantului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;
t) dau dreptul comerciantului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără un anunţ prealabil, cu excepţia unei motivaţii pertinente, acceptate de consumator prin semnarea contractului.
Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare
cunoştinţe de specialitate. În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.
Se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.
Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie artizanale ori liberale. Comerciant – orice persoană fizică sau juridică autorizată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia.
O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua. În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după caz, şi daune-interese. Consumatorii prejudiciaţi prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului
de procedură civilă.

DENUNŢAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI
Odată contractul semnat, nu te mai poţi răzgândi!
Eşti legat definitiv de clauzele pe care le-ai acceptat.
Pentru totdeauna?
Nu!
Există câteva excepţii, anumite contracte care permit denunţarea unilaterală a contracului în cadrul unei perioade de timp.
În mod general în România dacă ţi-ai exprimat acordul asupra încheierii unui contract, nu te mai poţi retrage din el. Totuşi, acest lucru nu este valabil pentru toate contractele, unele îţi permit retragerea în cadrul unei perioade de timp.
Ce înseamnă perioada de denunţare unilaterală? Reprezintă timpul în care consumatorul poate reconsidera decizia achiziţiei, fără a fi obligat să plătescă penalităţi sau fără a trebui să motiveze ieşirea din contract.
Acest lucru este valabil numai în anumite circumstanţe.
Principiul general este că odată ce ai fost de acord cu un contract, vei fi legat de el.
Perioada de denunţare unilaterală este valabilă în următoarele cazuri:
a) dacă operatorul economic organizează o deplasare în afara spaţiilor sale comerciale sau dacă operatorul economic efectuează o vizită consumatorului, pe care acesta nu a solicitat-o, ai o perioadă de 7 zile în care poţi denunţa unilateral contractul.
b) dacă închei un contract de credit prin telefon, fax, e-mail sau alta tehnica de comunicare la distanţă ai o perioadă de 14 zile în care poţi denunţa unilateral contractul.
c) dacă închei orice alt contract, cu anumite excepţii, prin telefon, fax, e-mail sau altă tehnică de comunicare la distanţă ai o perioadă de 10 zile în care poţi denunţa unilateral contractul.
d) dacă închei un contract de timeshare ai o perioadă de 14 zile în care poţi denunţa unilateral contractul.

CUM PUTEŢI FACE O RECLAMAŢIE EFICIENTĂ

– Nu aveţi reţineri.
– Aflaţi care sunt drepturile dvs. înainte de a porni la drum.
– Obţineţi mai repede ceea ce doriţi, dacă vă păstraţi calmul!
– Prezentaţi faptele exact, fără alte comentarii.
– Spuneţi ce pretindeţi: scuze, înlocuirea produsului, restituirea banilor, servicii mai bune sau compensaţii.
– Vorbiţi numai cu cineva care are autoritatea de a acţiona.
– Păstraţi într-un dosar toate informaţiile de care veţi avea nevoie: reclame, comenzi, chitanţe, certificate de garanţie, instrucţiuni de folosire, cărţi tehnice, dovada de plată, scrisori, datele la care au avut loc discuţiile şi numele persoanelor cu care aţi vorbit.
– Dacă trebuie să trimiteţi oricare dintre aceste documente companiei în cauză, trimiteţi o copie şi păstraţi originalul.
– Acţionaţi rapid, imediat ce aţi descoperit problema.
– Prezentaţi-vă de fiecare dată: numele, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail, alături de numărul de dosar la compania respectivă, dacă este cazul.

– NU AMÂNAŢI !