o9atitudine-Protectia-Consumatorilor-_Protectia-Consumatorului1. Incheierea contractului pentru furnizarea reglementata 

Contractul pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii casnici este un contract obligatoriu pentru parti, incheierea acestuia facându-se cu respectarea prevederilor contractului-cadru, aprobat prin anexa nr. 1A la Ordinul presedintelui ANRE nr. 77/2009, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632/2009.

De asemenea, la incheierea contractului pentru furnizarea reglementata trebuie sa aveti in vedere si Conditiile standard pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii casnici, aprobate ca anexa nr. 2A la ordinul mentionat anterior, care stabilesc cadrul general aplicabil relatiilor contractuale derulate intre furnizor si consumator.
Conditiile standard sunt parte integranta a contractului de furnizare, iar furnizorul are obligatia sa va informeze asupra acestora, precum si a oricaror modificari si completari dispuse de ANRE, având  in acelasi timp obligatia sa vi le puna la dispozitie gratuit, la cererea dumneavoastra.

2. Drepturile si obligatiile consumatorului si furnizorului de gaze naturale

Drepturile si obligatiile consumatorului si furnizorului de gaze naturale sunt prevazute in Conditiile standard pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii casnici. De asemenea, acestea sunt prevazute si in Regulamentul privind stabilirea unor raporturi juridice intre furnizori si consumatorii de gaze naturaleaprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 74/2009, care completeaza conditiile standard mentionate anterior.

2.1. Consumatorul de gaze naturale are urmatoarele drepturi:

a) sa fie alimentat cu gaze naturale in temeiul contractului de furnizare;

b) sa solicite furnizorului intreruperea alimentarii cu gaze naturale, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor consumatorului sau ale operatorului sistemului de distributie/transport a/al gazelor naturale;

c) sa transmita indexul echipamentului de masurare, determinat lunar prin autocitire, in conditiile si la termenele precizate de furnizor;

d) sa solicite informatii cu privire la serviciul de furnizare reglementata;

e) drepturile corelative obligatiilor furnizorului;

f) sa modifice instalatia de utilizare, cu conditia respectarii prevederilor legale;

g) sa solicite si sa primeasca penalitati pentru neindeplinirea  obligatiilor furnizorului, in conformitate cu prevederile Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;

h) alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

2.2. Consumatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa achite integral si la termen factura emisa de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, precum si, dupa caz, a majorarilor de intârziere aferente;

b) sa foloseasca exclusiv aparate de utilizare care respecta cerintele legislatiei in vigoare, sa efectueze verificarea periodica a acestora in conformitate cu reglementarile in vigoare si sa nu realizeze interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

c) sa suporte cheltuielile legate de instalatia de utilizare;

d) sa nu deterioreze echipamentul de masurare, sigiliile metrologice, precum si toate celelalte instalatii ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;

e) sa efectueze modificarile instalatiei de utilizare numai pe baza aprobarilor legale si numai cu operatori economici autorizati de autoritatea competenta;

f) sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea echipamentului de masurare sau a instalatiei de utilizare;

g) sa permita accesul in vederea citirii indexului echipamentului de masurare, pe perioada derularii contractului, in situatia in care echipamentul de masurare se afla pe proprietatea consumatorului;

h) sa efectueze verificarea si revizia periodica a instalatiei de utilizare, in conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 5/2009; operatiunile de verificare periodica se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie periodica la maximum 10 ani;

i) sa prezinte dovada, in scris, emisa de o firma autorizata, cu maximum 6 luni inainte de data verificarii instalatiei de utilizare, privind curatarea si verificarea cosurilor de fum;

j) sa asigure efectuarea verificarii instalatiei de utilizare, dupa o perioada mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale;

k) sa suporte cheltuielile aferente operatiei de inlocuire temporara a contorului si/sau expertizei metrologice, in cazul in care sesizarea sa cu privire la functionarea contorului de masurare se dovedeste neintemeiata;

l) sa suporte costul reparatiei aparatelor de masurare si/sau a echipamentelor, când acestea s-au defectat ca urmare a culpei proprii;

m) sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevazute in contractul de furnizare;

n) alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

2.3. Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele drepturi

a) sa incaseze contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementata a gazelor naturale si, dupa caz, a majorarilor de intârziere;

b) sa solicite verificarea, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de masurare, iar in cazul in care echipamentele de masurare sunt situate in incinta consumatorului, sa instiinteze consumatorul despre verificare;

c) sa dispuna incetarea prestarii serviciului de furnizare a gazelor naturale in situatiile prevazute de legislatia in vigoare (detaliate la pct. 7);

d) alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

2.4. Furnizorul are urmatoarele obligatii:

a) sa asigure furnizarea gazelor naturale in mod continuu, cu respectarea presiunii minime prevazute in contract, precum si a conditiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, in conformitate cu reglementarile in vigoare, cu exceptia cazurilor când are dreptul sa dispuna incetarea prestarii serviciului de furnizare a gazelor naturale;

b) sa factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale si, dupa caz, a majorarilor de intârziere si sa transmita consumatorului factura lunara;

c) sa puna la dispozitia consumatorului cel putin 3 modalitati de plata, care sa ii permita acestuia sa isi indeplineasca obligatiile de plata a facturii, prevazute in contract;

d) sa recalculeze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea gazelor naturale, in cazul in care se constata defectarea contorului de masurare, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

e) sa informeze consumatorul asupra serviciilor prestate de operatorul de sistem, a caror contravaloare nu este cuprinsa in pretul final reglementat;

f) sa solutioneze sesizarile consumatorului privind serviciul de furnizare si sa comunice acestuia raspunsul, conform reglementarilor in vigoare;

 g) sa furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispozitie de operatorul de sistem, informatii privind istoricul de consum lunar avut in vedere la emiterea facturii, pe o perioada de pâna la 24 de luni anterioare solicitarii;

h) sa asigure intreruperea furnizarii gazelor naturale la cererea consumatorului;

i) sa informeze consumatorul in legatura cu obligativitatea efectuarii verificarilor si reviziilor periodice ale instalatiilor de utilizare;

j) sa incarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, in cazul in care sistemul de masurare este prin contor cu preplata, cu respectarea clauzelor stipulate in contractul de furnizare, si sa asigure un credit de urgenta, in cazul consumarii cantitatii de gaze naturale platite in avans prin cartela;

 k) sa puna la dispozitia consumatorului care utilizeaza un contor de masurare cu sistem de preplata cu cartela-client instructiunile de utilizare a acestuia;

 l) sa notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevazute in contractul de furnizare;

 m) sa informeze consumatorul cu privire la obligatiile furnizorului care deriva din Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, sa respecte prevederile acestuia si sa plateasca penalitatile prevazute de acesta.

n) sa precizeze pe factura emisa urmatoarele:

    – perioada de facturare, indexul vechi si nou, estimat sau citit, puterea calorifica superioara, cantitatea de gaze naturale exprimata in mc si unitati de energie, pretul final reglementat aferent incadrarii consumatorului si temeiul juridic al acestuia, instrumentele si modalitatile de plata;

    – data intreruperii, conditiile aferente reluarii furnizarii, rezilierii contractului, precum si cota majorarilor de intârziere percepute ca efect al neindeplinirii obligatiilor de plata;

    – alte informatii, in conformitate cu prevederile legale;

o) alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 3.Pret final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale

Furnizarea reglementata a gazelor naturale se face la pretul final reglementat aferent categoriei de consumatori in care este incadrat fiecare loc de consum al consumatorului.

Fundamentarea si stabilirea preturilor reglementate din sectorul gazelor naturale, la care se realizeaza furnizarea reglementata a gazelor naturale, denumite preturi finale reglementate, se realizeaza in conformitate cu prevederile Deciziei presedintelui ANRGN nr. 1078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Preturile finale reglementate se stabilesc pentru fiecare furnizor, diferentiat pe categorii de consumatori,in functie de consumul anual. Pretul final reglementat acopera atât costurile aferente achizitionarii si comercializarii gazelor naturale ca marfa in sine, cât si toate costurile aferente serviciilor de transport, inmagazinare si distributie necesare ca acestea sa ajunga de la furnizor la consumatorul final. Structura pretului reglementat pentru categoria de consumatori B1 si B4 poate fi consultata la sectiunea Preturi si tarife GN.
Incadrarea consumatorului intr-o anumita categorie de consumatori se face de catre furnizor, cu acordul operatorului de sistem, pentru fiecare loc de consum, pentru o perioada determinata de un an, in intervalul 1 ianuarie-31 decembrie, in functie de modul de conectare a respectivului loc de consum si de istoricul de consum inregistrat pentru respectivul loc de consum in anul calendaristic precedent.

Consumatorul casnic, pentru locul de consum, poate fi incadrat in una dintre urmatoarele categorii, definite in functie de modul de conectare si de consumul anual, astfel:

    A. Consumatori conectati direct la sistemul de transport

    A.1. consumatori cu un consum anual de pâna la 1.162,78 MWh

    A.2. consumatori cu un consum anual intre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

    B. Consumatori conectati in sistemul de distributie

    B.1. consumatori cu un consum anual de pâna la 23,25 MWh

    B.2. consumatori cu un consum anual intre 23,26 MWh si 116,28 MWh

    B.3. consumatori cu un consum anual intre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

    B.4. consumatori cu un consum anual intre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

 4. Determinarea indexului contorului

Determinarea indexul contorului in vederea facturarii contravalorii serviciului de furnizare reglementata poate fi realizata prin urmatoarele modalitati:

a)      prin citire de catre personalul imputernicit al furnizorului;

b)      prin autocitire, pe baza cantitatilor transmise furnizorului de catre dumneavoastra;

c)      estimat, pe baza cantitatilor convenite prin Programul de consum.

Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de masurare, in conditiile si la termenele precizate de furnizor. In situatia in care autocitirea nu este transmisa cu respectarea conditiilor si a termenelor precizate de furnizor, facturarea se va realiza in baza Programului de consum.

Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementata, facturata lunar, se face pe baza indexului echipamentului de masurare, citit o data la 3 luni de catre personalul imputernicit al furnizorului.

Aceasta modalitate de determinare a indexului contorului, pe baza de estimat/autocitire, urmata de citire directa in vederea regularizarii este o practica curenta in spatiul comunitar.
Orice consumator care nu doreste sa i se regularizeze cantitatea de gaze naturale consumata, la un interval de 3 luni, are posibilitatea sa transmita pentru primele doua luni, indexul contorului determinat prin autocitire, in acest fel cantitatea facturata corespunzând cantitatii consumate.
  5. Termenele de plata ale facturii

Termenul total de plata a facturii este de 45 de zile de la emiterea facturii.

Termenul scadent este de 30 de zile de la emiterea facturii.

Majorarile de intârziere sunt percepute incepând cu a 31-a zi de la emiterea facturii, daca aceasta nu este achitata in termen de 45 zile de la emitere (30 zile termen scadent + 15 zile perioada de gratie)

Termenul de intrerupere in caz de neplata a facturii este de 46 de zile de la emiterea facturii, cu un preaviz de 15 zile.

Termenul de reziliere a contractului in caz de neplata a facturii este de 180 de zile de la emiterea facturii, fiind prevazut dreptul de a demonta contorul in aceasta situatie, exclusiv dupa rezilierea contractului.

 In cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare, termenele se prelungesc pâna la prima zi lucratoare dupa aceasta.
6. Reluarea furnizarii in cazul intreruperii pentru neplata

Furnizorul este obligat sa asigure reluarea furnizarii in termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligatiile de plata scadente este platita la casieria furnizorului sau, dupa caz, de la momentul la care consumatorul face dovada platii.

In cazul in care echipamentul de masurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat sa reia furnizarea in termenul anterior, sub conditia permiterii accesului de catre consumator.

Exceptie: In cazul in care contractul de furnizare a fost reziliat, trebuie sa se incheie un nou contract, sub conditia achitarii in prealabil a facturilor restante si a majorarilor de intârziere.

        
7. Incetarea prestarii serviciului de furnizare a gazelor naturale

In conformitate cu prevederile Conditiilor standard pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii casnici, aprobate ca anexa nr. 2A la Ordinul presedintelui ANRE nr. 77/2009, precum si a Regulamentul privind stabilirea unor raporturi juridice intre furnizori si consumatorii de gaze naturaleaprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 74/2009, furnizorul are dreptul sa dispuna incetarea prestarii serviciului de furnizare a gazelor naturale in urmatoarele situatii:

– forta majora;

– starea de necesitate, când este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

– neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementata a gazelor naturale, la termenele stipulate in contractul de furnizare, si, dupa caz, a majorarilor de intârziere aferente;

– modificarea instalatiei de utilizare fara respectarea prevederilor legale in vigoare;

– deteriorarea unor instalatii ale operatorului sistemului de distributie/transport a/al gazelor naturale, când aceasta se datoreaza culpei consumatorului;

– interventia consumatorului la instalatiile de reglare – masurare;

– neexecutarea verificarilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalatiei de utilizare, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

– nerespectarea de catre consumator a limitelor zonelor de protectie si de siguranta ale instalatiilor operatorului sistemului de distributie/transport a/al gazelor naturale aflate pe proprietatea consumatorului, conform legislatiei in vigoare;

-nepermiterea accesului persoanelor imputernicite ale operatorului sistemului de distributie/transport a/al gazelor naturale, in scopul de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de masurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile operatorului, pe baza unei instiintari scrise transmise consumatorului, când acestea se afla pe proprietatea consumatorului;

– neasigurarea de catre consumator a conditiilor impuse de legislatia in vigoare pentru functionarea in conditii de siguranta si securitate a instalatiilor de utilizare;

– in cazul in care consumatorul, pentru aparatele de utilizare prevazute in reglementarile ISCIR, nu detine autorizarea pentru functionare tehnica ISCIR sau nu efectueaza verificarea tehnica periodica a aparatului de utilizare prin intermediul unitatilor autorizate ISCIR; in cazul in care exista mai multe aparate de utilizare, se sigileaza aparatele care se incadreaza in conditiile precizate anterior de catre persoanele autorizate, conform legislatiei in vigoare;

– in cazul in care consumatorul nu a asigurat efectuarea verificarii instalatiei de utilizare dupa o perioada mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale;

– intreruperile programate in sistemul de distributie/transport/conductele din amonte;

– dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale, in conditiile in care sunt periclitate siguranta si integritatea Sistemului national de transport al gazelor naturale, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

– modificarea elementelor de natura juridica sau administrativa ale consumatorului, avute in vedere la data semnarii contractului, fara notificarea furnizorului; furnizorul va notifica consumatorul cu minimum 15 zile anterior dispunerii masurii de intrerupere a prestarii activitatii de furnizare;

 – consum fraudulos.

Având in vedere obligatia de serviciu public instituita in sarcina furnizorului de gaze naturale, conform prevederilor Legii nr. 346/2007 privind masuri pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/2007, in situatiile de urgenta, precum si pe perioada sezonului rece, respectiv din luna octombrie si pâna in luna martie, furnizorii de gaze naturale nu vor putea dispune intreruperea alimentarii cu gaze naturale pentru motiv de neplata la termen a contravalorii facturilor, cu exceptia situatiilor neprevazute de natura tehnica, la urmatoarele categorii de consumatori:

   a) persoanelor care beneficiaza de asistenta sociala, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin  Legea nr. 245/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

   b) persoanelor care prezinta handicap;

   c) institutiilor care asigura servicii medicale si unitatilor de invatamânt, precum si institutiilor de asistenta sociala care asigura ingrijirea copiilor, persoanelor vârstnice sau persoanelor cu diferite grade de handicap.

IV. VERIFICARI SI REVIZII TEHNICE

Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 173 din 27 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, verificarea si revizia tehnica instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici captivi sunt obligatorii si se efectueaza periodic de catre reprezentantii operatorului sistemului de distributie.
Astfel, operatiunile de verificare se efectueaza la maximum 2 ani iar cele de revizie la maximum 10 ani.
Verificarea instalatiei de utilizare consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:
– verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente;
– verificarea stabilitatii conductelor montate aparent, pe suporturi;
– verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si a armaturilor, la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma formata din apa si sapun;
– verificarea functionarii echipamentelor si a dispozitivelor auxiliare din componenta instalatiei de utilizare, precum si a instalatiei de alimentare cu energie electrica a acestora, dupa caz;
– verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta;
– demontarea/debransarea punctelor de consum care functioneaza fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente;
–  verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare ale beneficiarului;
– verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente;
– verificarea tirajului cosurilor si a canalelor de evacuare a gazelor arse si prezentarea de catre consumator a dovezii de curatire a acestora efectuata de catre un agent economic autorizat conform reglementarilor in vigoare.
Revizia instalatiei de utilizare consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:
– efectuarea tuturor operatiunilor prevazute pentru activitatea de verificare, revizia din anul respectiv inlocuind verificarea;
–  efectuarea probei de rezistenta numai pentru partea de instalatie la care s-au facut inlocuiri si/sau modificari;
–  efectuarea probei de etanseitate a intregii instalatii.
Efectuarea verificarii si a reviziei trebuie consemnata intr-un document numit: Fisa de evidenta a lucrarilor de verificare sau revizie tehnica periodica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, care se semneaza de catre consumator.
Operatiunile aferente celor doua activitati sunt detaliate in acest document (pe verso) si pot fi consultate de catre consumator inainte de semnare.
Efectuarea verificarii sau a reviziei tehnice periodice se face in prealabil cu anuntarea consumatorilor.
Pentru siguranta integritatii personale, precum si pentru siguranta bunurilor dumneavoastra, va recomandam sa va preocupati de respectarea termenelor de realizare a verificarilor si reviziilor periodice si sa permiteti, la solicitarea reprezentantului operatorului, efectuarea acestora.
De asemenea, va recomandam ca, in timpul verificarii si a reviziei instalatiei dumneavoastra, sa urmariti efectuarea tuturor operatiunilor la care reprezentantul operatorului este obligat si, in cazul in care nu efectueaza sau refuza sa efectueze una ori mai multe dintre operatiunile mentionate, consemnati acest fapt in fisa de evidenta si sa ne sesizati.

VI. NEMULTUMIRI PRIVIND SERVICIILE PRESTATE DE AGENTII ECONOMICI AUTORIZATI
Raspuns cadru
In cazul in care sunteti nemultumiti de serviciile prestate de catre societatile comerciale autorizate sa desfasoare activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, va puteti adresa institutiei noastre care este competenta a intreprinde controale si a aplica sanctiuni.
In functie de gravitatea faptelor savarsite, sanctiunile aplicabile pot consta in avertisment, amenda contraventionala, putand merge pana suspendarea sau chiar retragerea autorizatiei.
Va precizam ca ANRE este competenta a constata si sanctiona doar incalcarile reglementarilor din domeniul gazelor naturale.
In ceea ce priveste incalcarile prevederilor contractuale (nerespectarea obligatiilor, a termenelor, penalitati, etc.), ANRE nu are nici o competenta.
In cazul in care rezolvarea neIntelegerilor contractuale nu este posibila pe cale amiabila, singura autoritate, legal abilitata si competenta cu solutionarea acestora este instanta judecatoreasca.
Pentru a preintampina posibile neIntelegeri contractuale, prealabil incheierii contractului, va recomandam sa solicitati si sa analizati comparativ ofertele mai multor agenti economici autorizati, eventual  sa solicitati prezentarea uneia sau mai multor recomandari de la alti beneficiari ai serviciilor firmei alese.

VIII. MONTAREA DETECTOARELOR DE GAZE NATURALERaspuns cadru
In conformitate cu Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei si Comertului  nr. 58/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu anul 2008, este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale pentru incaperile in care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale si suprafetele vitrate necesare sunt partial sau in totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de constructie speciala (securizat, termopan etc.).
Detectoarele de gaze naturale au rolul de a prevenii eventualele accidente cauzate de scaparile de gaze naturale, cum ar fi intoxicari, incendii sau explozii
Avand in vedere urmarile deosebit de grave ale accidentelor din sectorul gazelor naturale, cu repercusiuni negative atat asupra securitatii si integritatii persoanelor cat si a bunurilor, instituirea masurii montarii detectoarelor de gaze naturale este perfect justificata.
Chiar daca nu indepliniti conditiile tehnice pentru montare, ANRE recomanda tuturor consumatorilor instalarea detectoarelor de gaze naturale.

IX.INCALCAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
Conform dispozitiilor atat ale Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata, concesionarii si titularii autorizatiilor de infiintare si titularii licentelor beneficiaza, pe durata efectuarii lucrarilor de realizare si retehnologizare, respectiv de functionare a capacitatii, de urmatoarele drepturi ce au ca obiect utilitatea publica:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii sau retehnologizarii capacitatii;
b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii;
c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, conducte sau alte echipamente aferente capacitatii si pentru acces la locul de amplasare a acestora;
d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;
e) dreptul de acces la utilitatile publice.
Lucrarile de realizare si retehnologizare ale capacitatilor din domeniul energiei electrice si gazelor naturale pentru care se acorda autorizatii, precum si activitatile si serviciile pentru care se acorda licente sunt de interes public.Dispozitiile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutia Romaniei, republicata, prevad ca limitele si continutul dreptului de proprietate sunt stabilite de lege iar cele ale art. 136 alin. (5) din acelasi act normativ consacra caracterul inviolabil al proprietatii private, “in conditiile legii organice”.Potrivit acestor dispozitii, legiuitorul este, asadar, competent sa stabileasca cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, in acceptiunea principala conferita de Constitutie, in asa fel incat sa nu vina in coliziune cu interesele generale, instituind astfel niste limitari rezonabile in valorificarea acestuia.In acest sens, Curtea Constitutionala a retinut ca exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor si bunurilor afectate de capacitati atat din sectorul energiei electrice, cat si din cel al gazelor naturale, are un caracter legal, fiind determinata de un interes general de ordin public.Chiar daca, prin instituirea drepturilor de uz si servitute, titularul dreptului de proprietate sufera o ingradire in exercitarea atributelor dreptului sau, avand in vedere ca pe aceasta cale se asigura valorificarea fondului energetic, bun public de interes national, prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007 si ale Legii gazelor nr. 351/2004 nu contin nici o contradictie cu cele art. 44 alin. (2) din Constitutia republicata referitor la garantarea proprietatii private.Astfel, exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor afectate de capacitatile din domeniul energiei electrice si gazelor naturale, cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora, desi are ca efect lipsirea celor interesati de o parte din veniturile imobiliare, nu se traduce intr-o expropriere formala si nici intr-o expropriere de fapt, ci raspunde unei cauze de utilitate publica si se limiteaza la un control al folosirii bunurilor, ceea ce nu contravine art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitor la protectia proprietatii private. In vederea realiza scopului ei legitim, masura privativa partial de proprietate trebuie sa pastreze un echilibru just in intre exigentele interesului general si apararea drepturilor fundamentale ale individului, din acest punct de vedere, legea respecta exigentele impuse de prevederile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
XI.CONTORUL DE GAZE NATURALE

Ce este si cum functioneaza contorul de gaze naturale?
Raspuns cadru
In conformitate cu prevederile Ordinului ANRGN nr. 62/2008 pentru aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, contorul de gaze naturale este definit ca fiind acel aparat care are functia de a masura, memora si afisa cantitatea de gaz care a trecut prin el.
Pentru gazele naturale masurate pe piata gazelor naturale este obligatorie conversia volumelor masurate in conditii de lucru la conditii de baza, in acest sens operatorul sistemul de distributie are obligatia de a monta un dispozitiv electronic, numit convertor, la toate tipurile de contoare, cu exceptiacontoarelor cu membrana, pentru presiuni de lucru sub 50 mbar, la care montarea convertoarelor de volum nu este obligatorie. Convertorul nu influenteaza functionarea corecta a contorului.

Conform prevederilor Regulamentului mentionat, convertorul de volum este acel dispozitiv electronic conectat la un contor de gaz care transforma automat volumul de gaz masurat in conditii de lucru in volum de gaz in conditii de baza..
Conditiile standard (de baza) reprezinta conditiile specificate la care este transformata cantitatea de gaz masurata, respectiv: presiune = 1,01325 bar si temperatura = 288,15 K (150C).

In ceea ce priveste functionarea convertorului, acesta are urmatoarele proprietati:
– functioneaza conectat la un contor de gaz, de la care primeste impulsuri proportionale cu volumul contorizat;
– face conversia unui volum de gaz masurat in conditii de lucru, la conditiile standard (de baza), in functie de temperatura masurata a gazului si de raportul programat al presiunilor.
Astfel, prin metru cub de gaze naturale se intelege cantitatea de gaze naturale care ocupa volumul unui cub cu latura de 1 metru, in conditii standard (de baza), la temperatura de 15°C si presiunea de 1,01325 bar, preturile finale reglementate practicate de furnizor fiind stabilite in aceste conditii standard.
Conform prevederilor art. 37 din Regulament, ,,convertorul trebuie sa sesizeze functionarea in afara domeniului de masurare a diverslori parametri (temperatura, presiune, debit). In acest caz, echipamentul va opri contorizarea volumului corectat si va contoriza in alt registru de memorie volumul necorectat inregistrat de contor sau corectat cu valori de presiune si temperatura de substitutie presetate.”
Diferenta dintre inregistrarea aparatului de masurare a consumului de gaze naturale si cea a convertorului electronic, se datoreaza faptului ca acesta din urma transforma automat, pentru o facturare corecta, consumul realizat in conditii de lucru, in consum realizat in conditii de baza.
Totodata, mijloacele de masurare utilizate la masurarea consumului de gaze la consumatorii captivi apartin operatorului de distributie licentiat.
Montarea contorului de gaze naturale se face numai de catre agenti economici autorizati ANRE, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, amplasarea acestuia fiind obligatorie la limita de proprietate a consumatorului, in nisa de protectie, cu acces din afara proprietatii.
Conform conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 52/2007, consumatorii au obligatia de a pastra intact contorul si sigiliile metrologice, aflat pe proprietatea sa.
De asemenea, consumatorii au obligatia de a sesiza imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea contorului de masurare. In cazul in care sesizarea consumatorului cu privire la functionarea contorului de masurare se dovedeste a fi neintemeiata, acesta este obligat sa suporte cheltuielile aferente operatiei de inlocuire temporara a contorului si/sau expertizei metrologice efectuate. Daca contorul de gaze naturale s-a defectat din culpa consumatorului, acesta este obligat sa suporte costul reparatiei.
XII.ASIGURAREA CONTINUITATII IN FURNIZAREA GAZELOR NATURALE Raspuns cadru
In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizorul de gaze naturale are obligatia de a asigura continuitatea in furnizarea gazelor naturale contractate.

Astfel, a fost elaborata si emisa Decizia nr. 1.000/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizorul de ultima instanta, avand menirea de a reglementa activitatea de furnizare a gazelor naturale in situatia in care furnizorului i s-a retras licenta de furnizare, in vederea asigurarii securitatii si continuitatii in furnizarea gazelor naturale.
Furnizarea de ultima instanta – FUI reprezinta activitatea de furnizare a gazelor naturale desfasurata de un titular al licentei de furnizare desemnat sau selectat, pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a unui consumator, parte intr-un contract negociat de furnizare a gazelor naturale, in situatia in care furnizorului curent i-a fost retrasa licenta.
Furnizarea de ultima instanta poate fi obligatorie sau voluntara.
Furnizarea de ultima instanta obligatorie reprezinta activitatea de furnizare a gazelor naturale desfasurata de un titular al licentei de furnizare desemnat pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a urmatoarelor categorii de consumatori, în situatia în care furnizorului curent i-a fost retrasa licenta:
–           consumatori casnici;
–           spitale, scoli, gradinite;
–           institutii publice;
–           consumatori noncasnici, altii decat cei mentionati anterior, cu un consum de pana la 23,25 MWh/loc de consum.
Furnizarea de ultima instanta voluntara reprezinta activitatea de furnizare a gazelor naturale desfasurata de un titular al licentei de furnizare selectat pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor noncasnici, cu un consum de peste 23,25 MWh/loc de consum, al caror furnizor curent i-a fost retrasa licenta.
Serviciul de furnizare de ultima instanta are caracter temporar. Durata pentru care este asigurat serviciul de furnizare de ultima instanta este de 3 luni. Pe perioada desfasurarii activitatii de furnizare de ultima instanta, consumatorul, beneficiar al serviciului de furnizare de ultima instanta, nu are dreptul sa deruleze alt contract de vanzare-cumparare a gazelor naturale.
La împlinirea termenului de 3 luni, titularul licentei de furnizare care a desfasurat activitatea de furnizare de ultima instanta are obligatia de a oferi tuturor consumatorilor pentru care a fost desemnat furnizor de ultima instanta posibilitatea de a încheia un contract de furnizare a gazelor naturale cu clauze si pret avizate de ANRE. Pentru consumatorii care nu sunt de acord cu încheierea unui contract de furnizare cu clauze si pret avizate de ANRE sau nu au încheiat un contract de vanzare-cumparare cu clauze si pret negociate, obligatia FUI de a asigura furnizarea gazelor naturale înceteaza.
Prevederile contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale sunt integral aplicabile si pentru activitatea de furnizare de ultima instanta obligatorie, cu exceptia prevederilor privind pretul reglementat la care se realizeaza furnizarea gazelor naturale, precum si ale celor privitoare la încetarea contractului.
Pretul pentru furnizarea de ultima instanta obligatorie este stabilit prin aplicarea unui procent de majorare de 10% la pretul reglementat practicat în mod curent de furnizorul desemnat drept FUI pentru categoria din care consumatorul face parte. În cazul în care furnizorul desemnat drept FUI nu are aprobat un pret reglementat pentru categoria din care consumatorul face parte, pretul pentru consumatorul respectiv se stabileste prin aplicarea unui procent de majorare de 5% asupra pretului reglementat pentru categoria de consum imediat inferioara.

XIII. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CONSUMATORULUI IZOLAT

CARE SUNT CONDITIILE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A UNUI CONSUMATOR IZOLAT ?

Prin Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 169/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, au fost reglementate conditiile in care este posibila alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat de catre operatorul sistemului de distributie.
Consumatorul izolat reprezinta acel consumator alimentat cu gaze naturale de catre un operator licentiat pentru distributia gazelor naturale, ca urmare a anumitor circumstante, precum:
a) eliberarea de catre producator, in baza prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de societate sau din considerente sociale, a acordului de utilizare a gazelor naturale;
b) necesitatea alimentarii cu gaze naturale a punctelor de consum din cadrul organizarilor de santier ale operatorilor din sectorul gazelor naturale;
c) distanta apreciabila dintre consumatori si conductele apartinand sistemului de distributie din unitatea administrativ-teritoriala in care se afla consumatorii, in comparatie cu distanta pana la conducte colectoare, conducte ale Sistemului national de transport al gazelor naturale sau conducte apartinand unui alt sistem de distributie aflat in unitatea administrativ-teritoriala invecinata.
d) locul de consum se afla in localitati unde serviciul de distributie a gazelor naturale:
– nu a fost concesionat;
– a fost concesionat, dar nu exista operator licentiat;
– a fost concesionat, exista operator licentiat, dar sistemul de distributie a gazelor naturale nu este construit ori nu este dezvoltat suficient si nu permite racordarea consumatorului in conditii de eficienta economica.
Concesionarul serviciului public de distributie a gazelor naturale dintr-o unitate administrativ-teritoriala poate alimenta cu gaze naturale un consumator izolat situat intr-o unitate administrativ-teritoriala invecinata, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) obtinerea acordului prealabil al concesionarului serviciului public de distributie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritoriala in care se afla consumatorul izolat, in cazul in care exista un concesionar; in cazul in care nu exista concesionar al serviciului de distributie a gazelor naturale, acordul prealabil este eliberat de autoritatea concedenta;
b) alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat se va realiza pe o durata limitata, pana la preluarea consumatorului izolat de catre concesionarul serviciului de distributie din unitatea administrativ-teritoriala in care acesta este situat;
c) plata redeventei, corelativ prestarii serviciului de distributie consumatorului izolat, la nivelul celei prevazute in contractul de concesiune pentru unitatea administrativ-teritoriala invecinata;
d) cedarea consumatorului izolat, la solicitarea concesionarului serviciului de distributie din unitatea administrativ-teritoriala in care acesta este situat;
e) punerea activelor la dispozitia concesionarului de drept, daca acestea sunt necesare indeplinirii neintrerupte a obligatiilor ce rezulta din licenta.
In ceea ce priveste acordul prealabil al concesionarului serviciului public de distributie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritoriala in care se afla consumatorul izolat, respectiv cel al autoritatii concedente, acesta se exprima in scris, materializandu-se intr-o conventie incheiata cu concesionarul serviciului public de distributie din unitatea administrativ-teritoriala invecinata.

Conform prevederilor ordinului, costurile aferente racordarii consumatorului izolat la reteaua de distributie a gazelor naturale, precum si costurile determinate de prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale vor fi suportate de catre consumatorul izolat.
Operatorul licentiat de distributie a gazelor naturale care accepta sa presteze serviciul de distributie consumatorului izolat are obligatia ca in prealabil sa ii prezinte acestuia costurile pentru racordare precum si tariful rezultat pentru alimentarea cu gaze naturale.

CARE SUNT CONDITIILE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A UNUI CONSUMATOR IZOLAT ?

Prin Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 169/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, au fost reglementate conditiile in care este posibila alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat de catre operatorul sistemului de distributie.
Consumatorul izolat reprezinta acel consumator alimentat cu gaze naturale de catre un operator licentiat pentru distributia gazelor naturale, ca urmare a anumitor circumstante, precum:
a) eliberarea de catre producator, in baza prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de societate sau din considerente sociale, a acordului de utilizare a gazelor naturale;
b) necesitatea alimentarii cu gaze naturale a punctelor de consum din cadrul organizarilor de santier ale operatorilor din sectorul gazelor naturale;
c) distanta apreciabila dintre consumatori si conductele apartinand sistemului de distributie din unitatea administrativ-teritoriala in care se afla consumatorii, in comparatie cu distanta pana la conducte colectoare, conducte ale Sistemului national de transport al gazelor naturale sau conducte apartinand unui alt sistem de distributie aflat in unitatea administrativ-teritoriala invecinata.
d) locul de consum se afla in localitati unde serviciul de distributie a gazelor naturale:
– nu a fost concesionat;
– a fost concesionat, dar nu exista operator licentiat;
– a fost concesionat, exista operator licentiat, dar sistemul de distributie a gazelor naturale nu este construit ori nu este dezvoltat suficient si nu permite racordarea consumatorului in conditii de eficienta economica.
Concesionarul serviciului public de distributie a gazelor naturale dintr-o unitate administrativ-teritoriala poate alimenta cu gaze naturale un consumator izolat situat intr-o unitate administrativ-teritoriala invecinata, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) obtinerea acordului prealabil al concesionarului serviciului public de distributie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritoriala in care se afla consumatorul izolat, in cazul in care exista un concesionar; in cazul in care nu exista concesionar al serviciului de distributie a gazelor naturale, acordul prealabil este eliberat de autoritatea concedenta;
b) alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat se va realiza pe o durata limitata, pana la preluarea consumatorului izolat de catre concesionarul serviciului de distributie din unitatea administrativ-teritoriala in care acesta este situat;
c) plata redeventei, corelativ prestarii serviciului de distributie consumatorului izolat, la nivelul celei prevazute in contractul de concesiune pentru unitatea administrativ-teritoriala invecinata;
d) cedarea consumatorului izolat, la solicitarea concesionarului serviciului de distributie din unitatea administrativ-teritoriala in care acesta este situat;
e) punerea activelor la dispozitia concesionarului de drept, daca acestea sunt necesare indeplinirii neintrerupte a obligatiilor ce rezulta din licenta.
In ceea ce priveste acordul prealabil al concesionarului serviciului public de distributie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritoriala in care se afla consumatorul izolat, respectiv cel al autoritatii concedente, acesta se exprima in scris, materializandu-se intr-o conventie incheiata cu concesionarul serviciului public de distributie din unitatea administrativ-teritoriala invecinata.

Conform prevederilor ordinului, costurile aferente racordarii consumatorului izolat la reteaua de distributie a gazelor naturale, precum si costurile determinate de prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale vor fi suportate de catre consumatorul izolat.
Operatorul licentiat de distributie a gazelor naturale care accepta sa presteze serviciul de distributie consumatorului izolat are obligatia ca in prealabil sa ii prezinte acestuia costurile pentru racordare precum si tariful rezultat pentru alimentarea cu gaze naturale.

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

 

FII INFORMAT! IA ATITUDINE! – 0219615

Sursa : anre.ro

By o9admin