A A
RSS


Metoda armonizată de clasificare şi raportare a plângerilor şi cererilor de informaţii din partea consumatorilor

Wed, Aug 1, 2012

Comunicate

InfoCons va informeaza: Metoda armonizată de clasificare şi raportare a plângerilor şi cererilor de informaţii din partea consumatorilor

 

Legislatie specifica

1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

2. Legea nr.2 46/2005 pentru aprobarea Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

3. Ordinul Preşedintelui ANPC nr. 250/2004 privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociaţiile şi federaţiile de asociaţii de consumatori a condiţiilor prevăzute de lege pentru recunoaşterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică;

4. H.G. nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare a acestora;

5. Ordinul Preşedintelui ANPC nr. 306/2008 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc bani de la bugetul de stat;

6. Ordinul Preşedintelui ANPC nr. 353/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc bani de la bugetul de stat;

7. OUG nr.16/2009 privind abrogarea art.II din Legea nr.305/2008 pentru modificarea Oronanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

 

 

Ce este o asociaţie de consumatori?

In sensul Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, asociaţiile pentru protecţia consumatorilor sunt considerate organizaţii neguvernamentale, ca persoane juridice, conform legii, şi care, fără a urmări realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor, în general.

Cum se constituie o asociaţie de consumatori?

Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activitaţi în interes general, al unor colectivităţi sau, dupa caz, în interesul lor personal nepatrimonial (Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr.246/2005).

Actele necesare pentru constituirea unei asociaţii de consumatori:

În vederea dobandirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.

Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
– datele de identificare a membrilor asociaţiei: numele sau denumirea şi, dupa caz, domiciliul

sau sediul acestora;
– exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
– denumirea asociaţiei;
– sediul asociaţiei;
– durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
– patrimoniul iniţial al asociţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcatuit din aportul in natura şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
– componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
– persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfaşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
– semnaturile membrilor asociaţi.

Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:


– elementele prevăzute în actul constitutiv, cu excepţia componenţei nominale a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale asociaţiei; persoana sau, dupa caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalitaţii juridice;
– precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
– modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
– drepturile şi obligaţiile asociaţiilor;
– categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
– atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
– destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei.

Cum se obţine personalitatea juridica pentru asociaţia de consumatori?

Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul.

Oricare dintre membrii asociaţi, pe baza imputernicirii date prin actul constitutiv, poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul.

Cererea de înscriere va fi însoţită de urmatoarele documente:
– actul constitutiv;
– statutul asociaţiei;
– actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;
– dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberării acestuia.

După constituire, asociaţiile pentru protecţia consumatorilor vor solicita luarea lor în evidenţă de către organul administraţiei publice pentru protecţia consumatorilor de nivel central sau local, după caz.

Principalele drepturi ale asociaţiilor de consumatori

– de a fi sprijinite logistic de către organismele administraţiei publice centrale şi locale, în vederea atingerii obiectivelor lor;
– de a primi sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, conform legii;
– de a informa autorităţile cu privire la prezenţa a unor produse neconforme sau care pun în pericol viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor, cu privire la clauzele abusive în contracte şi practici incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii;
– de a solicita operatorilor economici realizarea de produse şi servicii în condiţii speciale, în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de vârsta a treia;
– de a fi consultate cu ocazia elaborării actelor normative, standardelor sau specificaţiilor care

definesc caracteristicile tehnice şi calitative ale produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;
– pot organiza, la nivel de birouri, în structura sa organizatorică centre de consultanţă şi informare a consumatorilor;
– de a informa opinia publică, prin mass-media, asupra deficienţelor de calitate ale produselor şi serviciilor, precum şi asupra consecinţelor vatămătoare ale acestora pentru consumatori;
– de a introduce acţiuni în justiţie pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor;

Atenţie: Conform art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, “Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor nu au drept de control al operatorilor economici”.

Cum pot primi asociaţiile de consumatori sume de la bugetul de stat prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor?

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, sumele primite de la bugetul de stat, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, se utilizează exclusiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, respectiv pentru:
– salarizarea sau, după caz, remunerarea personalului utilizat în centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor;
– cheltuieli materiale efectuate pentru întreţinerea sediului şi a dotărilor aferente;
– cheltuieli curente şi cele ocazionate de tipărirea materialelor informative.

Cum se pot organiza şi ce activităţi desfaşoară centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor?

Centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor pot fi organizate la nivel de birouri în structura organizatorică a asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi desfăşoara activităţi gratuite în folosul consumatorilor, constând în informaţii, recomandări şi consultanţă privind problemele legate de achiziţionarea unui produs sau serviciu.

Începand cu anul 2001, numărul centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor pentru care se acordă sume de la bugetul de stat va fi stabilit prin hotărîre a Guvernului, după aprobarea legii bugetului de stat pe anul în curs, cu încadrarea în sumele aprobate cu aceasta destinaţie.

În ce condiţii asociaţiile de consumatori pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare în consiliile consultative cu rol în domeniul protecţiei consumatorilor, în care organele administraţiei publice sunt reprezentate?

Pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare în consiliile consultative cu rol în domeniul protecţiei consumatorilor:

a)      Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor care apără drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor, în general, dacă:
-la nivel naţional, au cel puţin 3.000 de membri şi filiale in cel puţin 10 judeţe;
-la nivel judeţean şi local, dacă au desfaşurat o activitate în domeniul protecţiei consumatorilor pe o perioadă de cel puţin 3 ani.

b) Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor care sunt constituite în scopul apărării intereselor numai ale membrilor lor, dacă, au cel puţin 800 membri.

Care sunt condiţiile pentru ca o asociaţie a consumatorilor să fie recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică?

O asociaţie pentru protecţia consumatorilor poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
– activitatea acesteia se desfăşoara în interes general al consumatorilor sau al membrilor lor, după caz;
– funcţioneaza de cel puţin trei ani;
– prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe sau proiecte in domeniul protecţiei consumatorilor, însoţite de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate public;
– valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial.

Cum poate o asociaţie pentru protecţia consumatorilor să fie recunoscută ca fiind de utilitate publică?

Recunoaşterea unei asociaţii de utilitate publica se face prin Hotărâre a Guvernului.
În acest scop, asociaţia adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii condiţiilor, de următoarele documente:
– copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei;
– copie de pe dovada dobândirii personalitaţii juridice;
– dovada privind bonitatea asociaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
– copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei;
– numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice, cu care asociaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectivului său de activitate pentru care solicita recunoaşterea statutului de utilitate publică.

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – A.N.P.C.P.P.S. Romania – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International,  membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor.

 

Sursa: A.N.P.C.