A A
RSS


Drepturile si obligatiile Consumatorilor de gaze natural

Tue, Feb 4, 2014

Comunicate

o9atitudine-Protectia-Consumatorilor-Protectia-Consumatorului1. Incheierea contractului pentru furnizarea reglementata 


Contractul pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii casnici este un contract obligatoriu pentru parti, incheierea acestuia facându-se cu respectarea prevederilor contractului-cadru, aprobat prin anexa nr. 1A la Ordinul presedintelui ANRE nr. 77/2009, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632/2009.

De asemenea, la incheierea contractului pentru furnizarea reglementata trebuie sa aveti in vedere si Conditiile standard pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii casnici, aprobate ca anexa nr. 2A la ordinul mentionat anterior, care stabilesc cadrul general aplicabil relatiilor contractuale derulate intre furnizor si consumator.
Conditiile standard sunt parte integranta a contractului de furnizare, iar furnizorul are obligatia sa va informeze asupra acestora, precum si a oricaror modificari si completari dispuse de ANRE, având  in acelasi timp obligatia sa vi le puna la dispozitie gratuit, la cererea dumneavoastra.
2. Drepturile si obligatiile consumatorului si furnizorului de gaze naturale

Drepturile si obligatiile consumatorului si furnizorului de gaze naturale sunt prevazute in Conditiile standard pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii casnici. De asemenea, acestea sunt prevazute si in Regulamentul privind stabilirea unor raporturi juridice intre furnizori si consumatorii de gaze naturaleaprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 74/2009, care completeaza conditiile standard mentionate anterior.

2.1. Consumatorul de gaze naturale are urmatoarele drepturi:

a) sa fie alimentat cu gaze naturale in temeiul contractului de furnizare;

b) sa solicite furnizorului intreruperea alimentarii cu gaze naturale, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor consumatorului sau ale operatorului sistemului de distributie/transport a/al gazelor naturale;

c) sa transmita indexul echipamentului de masurare, determinat lunar prin autocitire, in conditiile si la termenele precizate de furnizor;

d) sa solicite informatii cu privire la serviciul de furnizare reglementata;

e) drepturile corelative obligatiilor furnizorului;

f) sa modifice instalatia de utilizare, cu conditia respectarii prevederilor legale;

g) sa solicite si sa primeasca penalitati pentru neindeplinirea  obligatiilor furnizorului, in conformitate cu prevederile Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;

h) alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

2.2. Consumatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa achite integral si la termen factura emisa de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, precum si, dupa caz, a majorarilor de intârziere aferente;

b) sa foloseasca exclusiv aparate de utilizare care respecta cerintele legislatiei in vigoare, sa efectueze verificarea periodica a acestora in conformitate cu reglementarile in vigoare si sa nu realizeze interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

c) sa suporte cheltuielile legate de instalatia de utilizare;

d) sa nu deterioreze echipamentul de masurare, sigiliile metrologice, precum si toate celelalte instalatii ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;

e) sa efectueze modificarile instalatiei de utilizare numai pe baza aprobarilor legale si numai cu operatori economici autorizati de autoritatea competenta;

f) sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea echipamentului de masurare sau a instalatiei de utilizare;

g) sa permita accesul in vederea citirii indexului echipamentului de masurare, pe perioada derularii contractului, in situatia in care echipamentul de masurare se afla pe proprietatea consumatorului;

h) sa efectueze verificarea si revizia periodica a instalatiei de utilizare, in conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 5/2009; operatiunile de verificare periodica se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie periodica la maximum 10 ani;

i) sa prezinte dovada, in scris, emisa de o firma autorizata, cu maximum 6 luni inainte de data verificarii instalatiei de utilizare, privind curatarea si verificarea cosurilor de fum;

j) sa asigure efectuarea verificarii instalatiei de utilizare, dupa o perioada mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale;

k) sa suporte cheltuielile aferente operatiei de inlocuire temporara a contorului si/sau expertizei metrologice, in cazul in care sesizarea sa cu privire la functionarea contorului de masurare se dovedeste neintemeiata;

l) sa suporte costul reparatiei aparatelor de masurare si/sau a echipamentelor, când acestea s-au defectat ca urmare a culpei proprii;

m) sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevazute in contractul de furnizare;

n) alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

2.3. Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele drepturi

a) sa incaseze contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementata a gazelor naturale si, dupa caz, a majorarilor de intârziere;

b) sa solicite verificarea, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de masurare, iar in cazul in care echipamentele de masurare sunt situate in incinta consumatorului, sa instiinteze consumatorul despre verificare;

c) sa dispuna incetarea prestarii serviciului de furnizare a gazelor naturale in situatiile prevazute de legislatia in vigoare (detaliate la pct. 7);

d) alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

2.4. Furnizorul are urmatoarele obligatii:

a) sa asigure furnizarea gazelor naturale in mod continuu, cu respectarea presiunii minime prevazute in contract, precum si a conditiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, in conformitate cu reglementarile in vigoare, cu exceptia cazurilor când are dreptul sa dispuna incetarea prestarii serviciului de furnizare a gazelor naturale;

b) sa factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale si, dupa caz, a majorarilor de intârziere si sa transmita consumatorului factura lunara;

c) sa puna la dispozitia consumatorului cel putin 3 modalitati de plata, care sa ii permita acestuia sa isi indeplineasca obligatiile de plata a facturii, prevazute in contract;

d) sa recalculeze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea gazelor naturale, in cazul in care se constata defectarea contorului de masurare, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

e) sa informeze consumatorul asupra serviciilor prestate de operatorul de sistem, a caror contravaloare nu este cuprinsa in pretul final reglementat;

f) sa solutioneze sesizarile consumatorului privind serviciul de furnizare si sa comunice acestuia raspunsul, conform reglementarilor in vigoare;

 g) sa furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispozitie de operatorul de sistem, informatii privind istoricul de consum lunar avut in vedere la emiterea facturii, pe o perioada de pâna la 24 de luni anterioare solicitarii;

h) sa asigure intreruperea furnizarii gazelor naturale la cererea consumatorului;

i) sa informeze consumatorul in legatura cu obligativitatea efectuarii verificarilor si reviziilor periodice ale instalatiilor de utilizare;

j) sa incarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, in cazul in care sistemul de masurare este prin contor cu preplata, cu respectarea clauzelor stipulate in contractul de furnizare, si sa asigure un credit de urgenta, in cazul consumarii cantitatii de gaze naturale platite in avans prin cartela;

 k) sa puna la dispozitia consumatorului care utilizeaza un contor de masurare cu sistem de preplata cu cartela-client instructiunile de utilizare a acestuia;

 l) sa notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevazute in contractul de furnizare;

 m) sa informeze consumatorul cu privire la obligatiile furnizorului care deriva din Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, sa respecte prevederile acestuia si sa plateasca penalitatile prevazute de acesta.

n) sa precizeze pe factura emisa urmatoarele:

    – perioada de facturare, indexul vechi si nou, estimat sau citit, puterea calorifica superioara, cantitatea de gaze naturale exprimata in mc si unitati de energie, pretul final reglementat aferent incadrarii consumatorului si temeiul juridic al acestuia, instrumentele si modalitatile de plata;

    – data intreruperii, conditiile aferente reluarii furnizarii, rezilierii contractului, precum si cota majorarilor de intârziere percepute ca efect al neindeplinirii obligatiilor de plata;

    – alte informatii, in conformitate cu prevederile legale;

o) alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

Sursa: ANRE